Ограничаване на използването на Отдалечен ПИ

Докато отдалеченият потребителски интерфейс е удобен за работа с устройството от компютър, той също крие риск от достъп на трети страни до него.
Можете да конфигурирате настройките за изискване от потребителите да въведат ПИН (ПИН за отдалечен достъп до потребителския интерфейс), когато използват Отдалечен ПИ, за да предотвратят неоторизиран достъп от трета страна.
Ако не използвате Отдалечен ПИ, се препоръчва да деактивирате функцията.

Задаване на ПИН за използване за Отдалечен ПИ

Можете да ограничите използването на Отдалечения ПИ само до тези потребители, които знаят ПИН-а за достъп до него.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на операционния панел.
Можете също да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър след като ПИН за достъп за Отдалечен ПИ е зададен на устройството. Управление на машината от компютър (Отдалечен потреб. интерфейс)
Изискват се администраторски права.

Модел със сензорен панел

1
На операционния панел натиснете [Меню] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
2
Натиснете [Настройки за управление]  [Н-ки отдалеч. потр. интер./обнов. фърм.]  [Настройки за Потр. интерф. отдал. упр.] [Настр. защ. дост. от ПИ за отд. упр.].
Извежда се екранът [Защ. дост. ПИ отд.упр.].
Ако се появи екранът за вход, въведете ИД и ПИН на системния мениджър и след това натиснете [Влизане]. ИД и ПИН на системния мениджър
3
Задайте [Настр. защ. дост. от ПИ за отд. упр.] на [Вкл.], въведете ПИН-а за достъп до Отдалечения ПИ и натиснете [Прилагане].
4
Въведете същия номера и натиснете [Прилагане].
Настройките се прилагат.
 

модел на LCD дисплей с 5 реда

1
На операционния панел изберете [Меню] на екрана [Начало] и натиснете . Екран [Начало]
2
Натиснете [Настройки за управление]    [Н-ки отдалеч. потр. интер./обнов. фърм.]    [Настройки за Потр. интерф. отдал. упр.]    [Настр. защ. дост. от ПИ за отд. упр.]  .
Извежда се екранът [Защ. дост. ПИ отд.упр.].
Ако се появи екранът за вход, въведете ИД и ПИН на системния мениджър и след това натиснете [<Вход>]  .ИД и ПИН на системния мениджър
3
Настройте [Настр. защ. дост. от ПИ за отд. упр.] на [Вкл.], въведете ПИН-а за достъп до Отдалечения ПИ и натиснете .
4
Въведете същото число, след което натиснете .
Настройките се прилагат.
Когато [Настройки за управл.] от менюто с настройки е инициализирано
Използвайте менюто с настройки на Работния панел, за да нулирате ПИН кода за отдалечен достъп до ПИ. [Настр. защ. дост. от ПИ за отд. упр.]

Деактивиране на Отдалечен ПИ

Можете да деактивирате Отдалечен ПИ, за да намалите риска от неоторизиран достъп до устройството през мрежата.
Използвайте работния панел, за да конфигурирате настройките. Не можете да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
Изискват се администраторски права. За да приложите настройките, устройството трябва да се рестартира.

Модел със сензорен панел

1
На операционния панел натиснете [Меню] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
2
Натиснете [Настройки за управление] [Н-ки отдалеч. потр. интер./обнов. фърм.]  [Настройки за Потр. интерф. отдал. упр.] [Настр. защ. дост. от ПИ за отд. упр.].
Извежда се екранът [Използване на отдалечен П.и.].
Ако се появи екранът за вход, въведете ИД и ПИН на системния мениджър и след това натиснете [Влизане]. ИД и ПИН на системния мениджър
3
Настройте [Изп. на отдалеч. П.и.] на [Изкл.].
4
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Настройките се прилагат.
 

модел на LCD дисплей с 5 реда

1
На операционния панел изберете [Меню] на екрана [Начало] и натиснете . Екран [Начало]
2
Натиснете [Настройки за управление]    [Н-ки отдалеч. потр. интер./обнов. фърм.]    [Настройки за Потр. интерф. отдал. упр.]  .
Извежда се екранът [Настройки за Потр. интерф. отдал. упр.].
Ако се появи екранът за вход, въведете ИД и ПИН на системния мениджър и след това натиснете [<Вход>]  . ИД и ПИН на системния мениджър
3
Натиснете [Използване на отдалечен П.и.]    [Изкл.]  .
4
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Настройките се прилагат.
975J-071