Vkladanie originálov

Umiestnite dokumenty, fotografie a iné tlačené materiály („originály“) na skenovanie, faxovanie alebo kopírovanie na predlohové sklo alebo do podávača.
V závislosti od typu dokumentu a použitia určite, či sa má použiť predlohové sklo alebo podávač.
Predlohové sklo
Skenuje originály v pevnej polohe. Originály sa musia vkladať jeden po druhom, ale zaisťuje to veľmi presné skenovanie.
Na predlohové sklo môžete umiestniť aj nasledujúce originály:
Knihy, hrubší papier, tenký papier a iné originály, ktoré nemožno vložiť do podávača
Pauzovací papier, priehľadné fólie a iné priehľadné originály
Vkladanie originálov na predlohové sklo
Podávač
Do podávača môžete vložiť dva hárky alebo aj viac hárkov originálu. Vložené originály sa naskenujú automaticky, pričom sa vždy oskenuje jeden hárok.
Vkladanie originálov do podávača
Umiestnite suché originály
Pred umiestnením originálov sa uistite, že všetok atrament, korekčná kvapalina alebo lepidlo na nich úplne zaschli.

Vkladanie originálov na predlohové sklo

Veľkosť originálov, ktoré je možné umiestniť na predlohové sklo, nájdete v základných špecifikáciách zariadenia. Základné špecifikácie
1
Otvorte podávač alebo kryt kopírovacej dosky.
2
Položte stranu originálu, ktorú chcete skenovať, lícom nadol na predlohové sklo v orientácii na šírku, pričom zarovnajte roh originálu s ľavým horným rohom predlohového skla.
Pri skenovaní pauzovacieho papiera, priehľadných fólií a iných priehľadných originálov položte na vrch hárok obyčajného bieleho papiera.
3
Jemne zatvorte podávač alebo kryt kopírovacej dosky.
4
Po naskenovaní odoberte originál z predlohového skla.

Vkladanie originálov do podávača

Pri skenovaní dvoch alebo viacerých listov originálov vkladajte iba originály rovnakej veľkosti.
Veľkosť originálov, ktoré je možné vložiť do podávača, nájdete v špecifikáciách podávača. Špecifikácie podávača
Aby ste predišli zaseknutiu papiera vo vnútri podávača, nevkladajte nasledujúce originály:
Scvrknutý, pokrčený, zvlnený, zvinutý alebo roztrhaný papier
Uhľový papier, potiahnutý papier, tenký priesvitný papier, tenký papier alebo priehľadné fólie
Zošitý alebo zosponkovaný papier
Papier potlačený tlačiarňou s tepelným prenosom
1
Otvorte priečinok na podávanie originálov.
2
Roztiahnite posuvné vodidlá smerom von tak, aby o niečo presahovali šírku originálu.
3
Originály prelistujte a zarovnajte okraje.
Originály prelistujte po malých dávkach a zarovnajte okraje poklepaním na plochý povrch.
4
Položte strany originálov, ktoré chcete skenovať, lícom nahor do podávača v orientácii na šírku.
Uistite sa, že vložené originály neprekračujú čiaru limitu vkladania (). Ak presahujú čiaru limitu vkladania, papier sa môže podávať nesprávne, prípadne sa môže zaseknúť.
Pri vkladaní papiera veľkosti A6
5
Zarovnajte vodiace lišty podľa okrajov originálov.
Zarovnané, ale príliš voľné alebo príliš tesné vodiace lišty môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo zaseknutie papiera.
6
Po dokončení skenovania originálov vyberte vysunuté originály spod podávača.
Počas skenovania nepridávajte ani neodoberajte originály.
Ponechanie vysunutých originálov pod podávačom môže spôsobiť zaseknutie papiera.
99LE-02L