Podávač

Kryt podávača

Otvorte kryt podávača, ak podávač čistíte zvnútra alebo ak odstraňujete zaseknutý papier vnútri podávača.

Vodiace lišty

Zarovnajte posuvné vodidlá s okrajmi originálu na správne umiestnenie originálu.

Zásobník podávania originálov

Do zásobníka podávania originálov môžete vložiť dva hárky alebo aj viac hárkov originálu. Vkladanie originálov

Priečinok výstupu originálov

Naskenované originály sa vysunú z výstupného zásobníka originálov.

Skenovacia oblasť podávača dokumentov

Originály vložené do podávača sa naskenujú.
Na výstupný zásobník originálov nevkladajte žiadne predmety. Originály by sa tým mohli poškodiť.
Keď sa počas čistenia podávača vyskytnú nasledujúce symptómy, podávač vyčistite: Čistenie podávača
Originály sú znečistené
Originály sa často zasekávajú
Na výtlačkoch sa po skenovaní, kopírovaní alebo odoslaní faxov nachádzajú šmuhy
99LE-00A