Špecifikácie zabezpečovacej funkcie a funkcie spravovania

Brána firewall

Pre IPv4 a IPv6 môžete zadať maximálne 16 IP adries (alebo rozsah IP adries).
Môžete zadať maximálne 32 MAC adries.

Kľúče a certifikáty

Nasledujúce kľúče a certifikáty sú podporované:

Kľúč s vlastným generovaním a certifikát s vlastným podpisom alebo CSR

Algoritmus verejného kľúča (a dĺžka kľúča)
RSA (512 bitov, 1024 bitov, 2048 bitov, 4096 bitov)
ECDSA (P256, P384, P521)
Algoritmus podpisu certifikátom
RSA: SHA-256, SHA-384*1, SHA-512*1
ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512
*1 SHA384-RSA a SHA512-RSA sú k dispozícii iba keď je dĺžka kľúča RSA aspoň 1 024 bitov.

Kľúč a certifikát alebo inštalačný certifikát CA

Formát
Tlačidlo
PKCS#12*1
Certifikát CA
X.509 formát DER/PEM
Prípona súboru
Tlačidlo
.p12 alebo .pfx
Certifikát CA
.cer alebo .pem
Algoritmus verejného kľúča (a dĺžka kľúča)
RSA (512 bitov, 1024 bitov, 2048 bitov, 4096 bitov)
ECDSA (P256, P384, P521)
Algoritmus podpisu certifikátom
RSA: SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2
ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512
*1 Požiadavky na certifikát obsiahnutý v kľúči sú zhodné s certifikátmi CA.
*2 SHA384-RSA a SHA512-RSA sú k dispozícii, iba keď je dĺžka kľúča RSA aspoň 1024 bitov.
Zariadenie nepodporuje používanie zoznamu overovacích certifikátov (CRL).

Definícia slabého šifrovania

Keď je možnosť [Zakázať používanie slabého šifrov.] v časti [Nastavenia šifrovania] nastavená na hodnotu [Zap.], používanie nasledujúcich algoritmov je zakázané. [Nastavenia šifrovania]
Hash
MD4, MD5, SHA-1
HMAC
HMAC-MD5
Všeobecný šifrovací systém kľúča
RC2, RC4, DES
Verejný šifrovací systém kľúča
Šifrovanie RSA (512 bitov/1 024 bitov)
Podpis RSA (512 bitov/1 024 bitov)
DSA (512 bitov/1 024 bitov)
DH (512 bitov/1 024 bitov)
Hashovací algoritmus SHA-1, ktorý sa používa na podpis koreňového certifikátu, je možné použiť aj vtedy, ak je možnosť [Zakázať kód/cert. so slabým šifrov.] v časti [Nastavenia šifrovania] nastavená na hodnotu [Zap.].

TLS

Použiteľné sú nasledujúce kombinácie verzie TLS a algoritmov:
: Použiteľné : Nepoužiteľné
Algoritmus
Verzia TLS
TLS 1.3
TLS 1.2
TLS 1.1
TLS 1.0
Šifrovací algoritmus
AES-CBC (256 bitov)
AES-CBC (128 bitov)
AES-GCM (256 bitov)
AES-GCM (128 bitov)
3DES-CBC
CHACHA20-POLY1305
Algoritmus výmeny kľúča
RSA
ECDHE
X25519
Algoritmus podpisu
RSA
ECDSA
Algoritmus HMAC
SHA1
SHA256
SHA384
99LE-00W