[Nastavenia faxu] (Model s dotykovým panelom)

Zadajte nastavenia pre odosielanie faxov.
* Hodnoty v tučnom červenom texte sú predvolené nastavenia pre každú položku.
* Položka [Nastavenia faxu] sa nemusí zobraziť v závislosti od modelu, nainštalovaných doplnkov a ďalších nastavení.

[Zmeniť predvolené nastavenia]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Zmeňte predvolené nastavenia pre odosielanie faxov. Zmena predvolených nastavení
Keď na obrazovke odosielania faxu stlačíte tlačidlo [Reset], nastavenia sa zmenia na tu zadané hodnoty.
[Rozlíšenie]
[200 x 100 dpi (normálne)]
[200 x 200 dpi (jemné)]
[200 x 200 dpi (foto)]
[200 x 400 dpi (veľmi jemné)]
[Sýtosť]
9 úrovní
[Ostrosť]
7 úrovní

[Alarm vyvesenia]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Upravte hlasitosť tónu budíka, ktorý zaznie po pripojení telefónu alebo voliteľnej položky TELEPHONE 6 KIT, a vyvesení slúchadla alebo prijímača.
Posun jazdca doprava vedie k zvýšeniu hlasitosti.
Posun jazdca do krajnej ľavej polohy vedie k vypnutiu zvuku.
4 úrovne

[VYS. s ECM]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
ECM (režim korekcie chýb) je funkcia, ktorá vykonáva kontrolu a korekcie, aby sa zabezpečilo, že sa neodošlú poškodené obrázky, keď sa počas prenosu obrázka vyskytne chyba. Tu zadajte, či sa funkcia ECM používa pre prenosy.
Ak použijete prenos ECM, kontrolu chýb vykoná počas komunikácie odosielateľ aj príjemca, preto musí byť funkcia ECM zapnutá aj na strane príjemcu.
Prenos ECM môže spomaliť komunikáciu, pretože počas prenosu sa vykonávajú kontrola a korekcie chýb. Zároveň upozorňujeme, že aj keď je zapnutý prenos ECM, môžu sa vyskytnúť chyby v závislosti od stavu telefónnych liniek.
Zapnite príjem ECM v zariadení, znížite tak počet chýb, ktoré sa vyskytnú pri prijímaní údajov. [PR. s ECM]
[Vyp.]
[Zap.]

[Nastaviť trvanie pauzy]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Zadajte počet sekúnd (čas čakania) v pauze vloženej medzi číslami.
Ak chcete odoslať fax na medzinárodné miesto určenia, zadajte medzinárodné prístupové číslo, kód krajiny a faxové číslo, presne v tomto poradí. Ak sa hovor nespojí, vložte medzi rôzne čísla pauzu.
Ak sa nedá nadviazať spojenie ani po vložení pauzy, zmeňte jej čas.
* V závislosti od krajiny alebo oblasti nemusí byť nastavenie [Nastaviť trvanie pauzy] dostupné alebo jeho obsah/predvolené nastavenie môže byť odlišné.
1 až 4 až 15 (s)

[Automatická opakovaná voľba]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Zadajte, či má zariadenie automaticky opakovať vytáčanie, ak sa mu nepodarí nadviazať spojenie z dôvodov, ako je napríklad zaneprázdnenosť linky.
Ak zadáte Automat. opakované vytáčanie, môžete tiež zadať počet opakovaných vytáčaní, interval medzi opakovaním vytáčania a to, či sa má opakovane vytáčať v prípade výskytu chyby prenosu.
* V závislosti od krajiny alebo oblasti sa nastavenie [Automatická opakovaná voľba] nemusí zobraziť alebo jeho obsah/predvolené nastavenie môže byť odlišné.
[Vyp.]
[Zap.]
[Počet opak. vytoč.]
1 až 2 až 10 (-krát)
[Interval opakov. voľby]
2 až 99 (min.)
[Pri chybe opak. vytoč.]
[Vyp.]
[Zap.]

[Pred odoslaním skontrolovať oznam. tón]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Zadajte, či sa má pri odosielaní faxu pred vytočením čísla skontrolovať, či sa ozve oznamovací tón.
[Vyp.]
[Zap.]

[Nastaviť linku]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Zadajte faxové číslo, názov jednotky a počet liniek zariadenia.
* Faxové číslo a názov jednotky sa odošlú príjemcovi ako informácie o odosielateľovi. [ID terminálu VYS.]
[Uložiť telefónne číslo jednotky]
[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu] [Nastaviť linku]
Zaregistrujte faxové číslo zariadenia. Zmena faxového čísla a názvu jednotky
[Uložiť názov jednotky]
[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu] [Nastaviť linku]
Zaregistrujte názov (názov jednotky), ktorý sa odošle druhej strane. Zmena faxového čísla a názvu jednotky
[Vybrať typ linky]
[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu] [Nastaviť linku]
Ak je zariadenie pripojené k pobočkovej ústredni (PBX) alebo k linke zdieľanej s domácim alebo firemným telefónom, typ linky sa nemusí vybrať automaticky. Ak je to tak, vyberte hodnotu [Ručne] a zadajte typ linky.
* Ak zariadenie pripojíte k telefónnej linke a reštartujete ho, typ linky sa vyberie automaticky. Konfigurácia nastavení faxu (Sprievodca inštaláciou faxu) (Model s dotykovým panelom)
* V závislosti od krajiny alebo oblasti sa nastavenie [Vybrať typ linky] nemusí zobraziť alebo jeho obsah/predvolené nastavenie môže byť odlišné.
[Impulzná]
[Tónová]

[Rýchlosť začatia VYS.]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Spustenie prenosu môže trvať určitý čas, napríklad z dôvodu zlého pripojenia k telefónnej linke. Ak k tomu dôjde, upravte počiatočnú rýchlosť komunikácie na nižšiu úroveň.
[33 600 b/s]
[14 400 b/s]
[9 600 b/s]
[7 200 b/s]
[4 800 b/s]
[2 400 b/s]

[Nastavenie R-kľúča]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Ak je vaše zariadenie pripojené cez pobočkovú ústredňu (PBX), je potrebné nastaviť spôsob prístupu.
Ak zariadenie nastavíte na hodnotu [PBX], na obrazovke základných funkcií faxu sa bude zobrazovať tlačidlo [R]. Ak tlačidlu [R] priradíte prístupové číslo k vonkajšej linke, môžete sa jednoducho pripojiť k vonkajšej linke.
* Ak chcete zariadenie pripojiť cez pobočkovú ústredňu (PBX), vyberte možnosť [PBX]. Nastavte funkciu tlačidla [R] zobrazovaného na obrazovke základných funkcií faxu na hodnotu [Prefix] alebo [Zavesenie]. Ak vyberiete hodnotu [Prefix], na nasledujúcej obrazovke zaregistrujte kód prefixu. Pomocou číselných tlačidiel zadajte kód prefixu, vyberte položku [Pauza] a potom [Použiť]. Ak nevložíte pauzu, kód prefixu sa neuloží.
[PSTN]
[PBX]*1
[Prefix]
Kód prefixu
[Zavesenie]
*1 V závislosti od vašej krajiny alebo oblasti sa nastavenie nemusí zobraziť, prípadne sa jeho obsah alebo predvolené nastavenie môže líšiť.

[Potvrdiť zadané faxové číslo]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Zadajte, či sa pri zadávaní faxového čísla pomocou číselných tlačidiel zobrazí obrazovka na opätovné zadanie čísla. Potvrdenie miesta určenia pred odoslaním
[Vyp.]
[Zap.]

[Umožniť VYS. z ovládača faxu]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Zadajte, či sa môžu faxy odosielať z počítača (faxovanie z PC). Obmedzenie odosielania faxu z počítača
[Vyp.]
[Zap.]

[Použiť adresár, ak zaves.]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Pri manuálnom odosielaní faxov zadajte hodnotu [Vždy povoliť], aby ste pomocou číselných tlačidiel mohli zadať konkrétne číslo, potom zadajte miesto určenia zaregistrované v adresári.
[Nepovoliť po použití numerického kľúča]
[Vždy povoliť]

[Obmedziť sekvenčné vysielanie]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Zadajte, či sa má zakázať prenos faxu do viacerých miest určenia (sekvenčné vysielanie). Zákaz odosielania faxov na viaceré miesta určenia
[Vyp.]
[Zap.]

[Uložiť cieľ výp. do adresára]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Zadajte, či sa majú obmedziť miesta určenia zostávajúce vo Výpise úloh TX, aby ich nebolo možné zaregistrovať v adresári. Zakázanie registrácie miest určenia výpisov odosielania faxov do telefónneho zoznamu
[Povoliť]
[Nepovoliť]

[ID terminálu VYS.]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Zadajte, či sa majú do hlavičiek faxov zahrnúť informácie o odosielateľovi, ako je napríklad dátum a čas odoslania a faxové číslo zariadenia.
Ak v tomto nastavení zadáte hodnotu [Zap.], môžete tiež zadať polohu tlače pre informácie o odosielateľovi a označiť faxové číslo.
Nastavením položky [Poloha tlače] na hodnotu [Vnútri obrazovej oblasti] zarovnáte polohu tlače s hornou časťou textu alebo obrázkov na prenášaných stranách. Ak chcete vytlačiť informácie o odosielateľovi za horný okraj textu alebo obrázkov na prenášaných stranách, zadajte hodnotu [Mimo obrazovej oblasti].
Ak chcete odoslať faxové číslo zariadenia ako telefónne číslo, položku [Označ. č. ako: TEL/FAX] nastavte na hodnotu [TEL].
[Vyp.]
[Zap.]
[Poloha tlače]
[Vnútri obrazovej oblasti]
[Mimo obrazovej oblasti]
[Označ. č. ako: TEL/FAX]
[FAX]
[TEL]

[Autom. upraviť rýchlosť komunikácie VoIP]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Odoslať] [Nastavenia faxu]
Pre bezpečnejší prenos a príjem faxov v komunikačných systémoch VoIP, ktoré sú náchylné na chyby komunikácie, zadajte v tomto nastavení hodnotu [Zap.].
* Zadaním hodnoty [Zap.] sa zníži rýchlosť komunikácie.
[Vyp.]
[Zap.]
99LE-08Y