Výtlačky sú vyblednuté

Problém odstráňte pomocou nasledujúcich krokov:

Krok 1: Kontrola papiera a tonerovej kazety

Používate vhodný papier?
Overte, či je papier v zariadení použiteľný a podľa potreby ho vymeňte za vhodný papier.
Použiteľný papier
Vkladanie papiera
Správne nastavte veľkosť a typ papiera podľa vloženého papiera. Nastavenie veľkosti a typu papiera
Neodlupuje sa vytlačený toner v závislosti od typu papiera alebo prostredia používania?
Ak to tak je, problém môže vyriešiť nastavenie možnosti [Zlepšenie fixácie] na hodnotu [Režim 1]. Ak táto možnosť nefunguje, vyberte možnosť [Režim 2].
Model s dotykovým panelom
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Nastavenie/údržba] [Upraviť kvalitu obrazu] [Špeciálne spracovanie] [Zlepšenie fixácie] [Režim 1] alebo [Režim 2]
Model s 5-riadkovým displejom LCD
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Nastavenie/údržba] [Upraviť kvalitu obrazu] [Špeciálne spracovanie] [Zlepšenie fixácie] [Režim 1] alebo [Režim 2]
* Keď je toto nastavenie povolené, na nepotlačených oblastiach sa môžu vyskytovať zdvojené obrazy.
Nedosiahla tonerová kazeta koniec svojej životnosti?
Súčasti vnútri tonerovej kazety sa mohli znehodnotiť. Ak sa vyskytne tento symptóm, odporúčame, aby ste tonerovú kazetu vymenili bez ohľadu na zvyšné množstvo tonera alebo zobrazené hlásenia. Výmena kazety s tonerom
* V závislosti od stavu využitia zariadenia môže byť skutočné zostávajúce množstvo tonera menšie než indikované, alebo môže byť znížená kvalita súčastí zariadenia.

Krok 2: Kontrola prostredia používania zariadenia

Nepoužívate zariadenie v prostredí s náhlymi zmenami teplôt?
Náhle zmeny teplôt môžu viesť k tvorbe kondenzácie a následným vyblednutiam alebo rozmazaniu obrázkov či textu. Ak budete pokračovať v používaní zariadenia za týchto podmienok, môže dôjsť k zaseknutiu papiera, chybám tlače, poruchám alebo iným problémom. Pred použitím nechajte zariadenie minimálne 2 hodiny stáť, aby sa prispôsobilo teplote a vlhkosti prostredia.
Nie je zariadenie nainštalované na mieste vystavenom pôsobeniu silného prúdenia vzduchu (napríklad z klimatizácie)?
Ak to tak je, nastavte smer prúdenia vzduchu a silu klimatizácie.
Ak tento krok nepomôže odstrániť problém, ďalším krokom je nastavenie možnosti [Prepnúť spôsob podávania papiera] na hodnotu [Priorita tlač. strany].
Model s dotykovým panelom
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Spoločné] [Nastavenia podávania papiera] [Prepnúť spôsob podávania papiera]   [Zásuvka 1] [Priorita tlač. strany]
Model s 5-riadkovým displejom LCD
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Spoločné] [Nastavenia podávania papiera] [Prepnúť spôsob podávania papiera]   [Zásuvka 1] [Priorita tlač. strany]
* Keď vyberiete možnosť [Priorita tlač. strany], rýchlosť 1-strannej tlače sa zníži.

Krok 3: Kontrola nastavenia špeciálneho spracovania

Je možnosť [Špeciálne spracovanie] povolená?
Ak to tak je, problém môže vyriešiť nastavenie nižšie uvedenej možnosti [Špeciálne spracovanie] na hodnotu [Vyp.]. [Špeciálne spracovanie]
[Znížiť zlep. pap. pri výst.]
[Režim redukcie lepenia obálok]
[Korekcia zvlnenia papiera]
Model s dotykovým panelom
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Nastavenie/údržba] [Upraviť kvalitu obrazu] [Špeciálne spracovanie]
Model s 5-riadkovým displejom LCD
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Nastavenie/údržba] [Upraviť kvalitu obrazu] [Špeciálne spracovanie]
99LE-0AH