[Wireless LAN Settings]

ציין את ההגדרות לחיבור המכשיר לרשת LAN אלחוטית ולחסכון באנרגיה בזמן שהמכשיר מחובר לרשת LAN אלחוטית.
* ערכים בטקסט אדום מודגש הם הגדרות ברירת המחדל עבור כל פריט.

[Select Network]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]‏ [Wireless LAN Settings]
בחר נתב LAN אלחוטי (נקודת גישה) מהרשימה המוצגת והזן את מפתח הרשת כדי להתחבר. התחברות לרשת LAN אלחוטית על ידי חיפוש נתב (שיטת הגדרת נקודת גישה)

[Other Connections]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]‏ [Wireless LAN Settings]
התחבר לרשת ה-LAN האלחוטית בשיטה שאינה בחירת נתב ה-LAN האלחוטי מתוך רשימה.
[Manually Enter Network Name]
[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]‏ [Wireless LAN Settings]‏ [Other Connections]
התחבר לנתב LAN אלחוטי על ידי הזנה ידנית של כלל המידע אודות הנתב, כגון SSID, מפתח רשת והגדרות אבטחה. חיבור לרשת LAN אלחוטית על ידי הגדרת הפרטים (שיטת הגדרה ידנית)
[Security Settings]
[None]
[WEP]
[Open System]
מפתחות הצפנה 1 עד 4
[Shared Key]
מפתחות הצפנה 1 עד 4
[WPA/WPA2-PSK]
[Auto]
[AES-CCMP]
[WPA/WPA2-EAP]
[WPS Push Button Mode]
[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]‏ [Wireless LAN Settings]‏ [Other Connections]
התחבר לרשת LAN אלחוטית על ידי לחיצה על כפתור בנתב LAN התומך במצב לחצן WPS. חיבור ל-LAN אלחוטי תוך שימוש בכפתור הנתב (מצב כפתור לחיצה)
[WPS PIN Code Mode]
[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]‏ [Wireless LAN Settings]‏ [Other Connections]
התחבר לנתב LAN אלחוטי התומך במצב קוד PIN ב-WPS על ידי רישום קוד PIN שנוצר על ידי המכשיר. השתמש במחשב או במכשיר דומה כדי לרשום את קוד ה-PIN. התחברות לרשת LAN אלחוטית על ידי הזנת קוד PIN (מצב קוד PIN WPS)

[Connection Settings]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]‏ [Wireless LAN Settings]
הגדר את ההגדרה כדי לחסוך בחשמל בעת חיבור באמצעות LAN אלחוטי, ובדוק את מידע חיבור ה-LAN האלחוטי.
[Power Save Mode]
[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]‏ [Wireless LAN Settings]‏ [Connection Settings]
ציין אם להגדיר מעת לעת את המכשיר למצב חיסכון בחשמל בהתאם לאותות הנשלחים מנתב ה-LAN האלחוטי.
[Off]
[On]
[Connection Information]
[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]‏ [Wireless LAN Settings]‏ [Connection Settings]
בדוק נתונים כגון הגדרות האבטחה, כמו גם את כתובת ה-MAC של ה-LAN האלחוטי ומידע חיבור אחר. הצגת כתובת ה-MAC ומידע החיבור של ה-LAN האלחוטי
[MAC Address]
[Wireless LAN Status]
[Latest Error Information]
[Channel]
[Network Name]
[Security Settings]
[Power Save Mode]
99L4-081