[Network]

ציין את ההגדרות עבור סביבת הרשת של המכשיר.
* ערכים בטקסט אדום מודגש הם הגדרות ברירת המחדל עבור כל פריט.

[Select Wired/Wireless LAN]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
הגדר אם לחבר את המכשיר לרשת באמצעות רשת LAN קווית או אלחוטית. בחירת LAN קווי או אלחוטי
* אם אתה עובר מרשת LAN קווית לרשת LAN אלחוטית, ניתן לבצע את השינוי במסגרת ההליך להגדרת ה-LAN האלחוטי.
[Wired LAN]
[Wireless LAN]

[Wireless LAN Settings]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
ציין את ההגדרות לחיבור המכשיר לרשת LAN אלחוטית ולחסכון באנרגיה בזמן שהמכשיר מחובר לרשת LAN אלחוטית.
[Wireless LAN Settings]

[Direct Connection Settings]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
ציין את ההגדרות לשימוש בחיבור ישיר ולפונקציית החיבור. הפעלת פונקציית החיבור הישיר
[Use Direct Connection]
[Off]
[On]
[Time Until Direct Connection Termination]
0 (כיבוי)
1 עד 60 (דקות)
[Access Point Mode Settings]
[Use Custom SSID]
[Off]
[On]
     ‎[SSID (1-20 Characters)]‎
[Use Custom Network Key]
[Off]
[On]
     ‎[Network Key (10 Char.)]‎
[Keep Enabled If SSID/Ntwk Key Spcfd]‏*1
[Off]
[On]
[IP Address Settings for Direct Conn.]
192.168.22.1
‎‏*1 ייתכן שלא יוצג בהתאם לדגם, לאפשרויות המותקנות ולהגדרות אחרות.

[Easy Connection via PC]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
התחל במצב הגדרה ללא כבלים.
כדי להגדיר את הגדרות הרשת באמצעות Canon Laser NW Device Setup Utility, בחר במצב הגדרה ללא כבלים.
* ניתן להוריד את Canon Laser NW Device Setup Utility מאתר Canon עבור המדינה/אזור שלך.
https://global.canon/en/support/

[TCP/IP Settings]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
הגדר את ההגדרות לשימוש במכשיר ברשת TCP/IP.
[TCP/IP Settings]

[SNMP Settings]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
הגדר את ההגדרות, ניטור ובקרה של המכשיר באמצעות תוכנת ניהול SNMP. קביעת תצורת SNMP
כדי להבטיח תאימות למפרטים המתקדמים של הפרוטוקול (RFC2790) כאשר מצב המכשיר נמצא במעקב, הגדר [Format Host Resources MIB to RFC2790] ל-[On].
[SNMPv1 Settings]
[Off]
[On]
[SNMPv3 Settings]
[Off]
[On]
[Acquire Printer Mngt. Info. from Host]
[Off]
[On]
[Format Host Resources MIB to RFC2790]
[Off]
[On]

[Dedicated Port Settings]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
קבע אם להשתמש ביציאה ייעודית.
השתמש ביציאה ייעודית למשימות כגון הדפסה ממחשב, סריקה באמצעות MF Scan Utility, והגדרה או עיון בהגדרות המכשיר.
[Off]
[On]

[Dedicated Port Authentication Method]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
הגדר את שיטת האימות בעת שימוש ביציאה ייעודית.
אם מגדירים [Mode 2], תקשורת באמצעות היציאה הייעודית תהיה מוגבלת לאבטחת שיטות אימות בלבד. המשמעות עשויה להיות שלא ניתן להתחבר למכשיר מתוכנות ניהול התקנים, מנהלי התקנים או תוכנות אחרות.
[Mode 1]
[Mode 2]

[Waiting Time for Connection at Startup]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
הגדר את זמן ההמתנה עד ליצירת חיבור בעת הפעלת המכשיר.
אם המכשיר מחובר באמצעות התקן כגון רכזת מיתוג, ייתכן שלא ניתן להתחבר לרשת גם כאשר ההגדרה במכשיר נכונה. אם כך, הגדר את זמן ההמתנה והתחבר מחדש.
0 עד 300 (sec.‎)

[Ethernet Driver Settings]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
הגדר את שיטת התקשורת Ethernet. קביעת תצורה של הרשת באופן ידני
זה גם מאפשר לבדוק את כתובת ה-MAC ברשת LAN קווי. צפייה בכתובת ה-MAC של רשת ה-LAN הקווית
[Auto Detect]
[Off]
[Communication Mode]
[Half Duplex]
[Full Duplex]
[Ethernet Type]
[10BASE-T]
[100BASE-TX]
[On]
[MAC Address]

[IEEE 802.1X Settings]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
הגדר אם להשתמש ב-IEEE 802.1X.
השתמש בממשק משתמש מרוחק במחשב כדי להגדיר את שיטת האימות IEEE 802.1X. שימוש ב-IEEE 802.1X
* [IEEE 802.1X Settings] ייתכן שלא יוצג בהתאם לדגם, לאפשרויות המותקנות ולהגדרות אחרות.
[Off]
[On]

[Firewall Settings]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
ציין האם להפעיל מסנן כתובות IP ומסנן כתובות MAC.
השתמש בממשק משתמש מרוחק במחשב כדי להגדיר את מדיניות ברירת המחדל לסינון ואת כתובות החריג. הגדרת חומת האש
[IPv4 Address Filter]
[Outbound Filter]
[Off]
[On]
[Inbound Filter]
[Off]
[On]
[IPv6 Address Filter]
[Outbound Filter]
[Off]
[On]
[Inbound Filter]
[Off]
[On]
[MAC Address Filter]
[Outbound Filter]
[Off]
[On]
[Inbound Filter]
[Off]
[On]

[Web Service Setup]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
הגדר את השימוש בשירות שילוב הענן של Canon.
כדי להשתמש בשירות שילוב הענן של Canon, עליך לרשום את המכשיר לשרת ייעודי.
באפשרותך להשתמש ב-[Issue Registration Code] כדי להנפיק קוד לשימוש לרישום.
* בהתאם למדינה או לאזור, ייתכן שינוי בזמינות השירות והיישומים האלו.
[Web Service Usage]
[Off]
[On]
[Issue Registration Code]

[Web Service Inquiry]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
המכשיר ניגש לשרת של שירות שילוב הענן של Canon כדי לראות אם נתוני ההדפסה שנשלחו זמינים.
אם נתוני ההדפסה זמינים, ההדפסה תתבצע.
* בהתאם למדינה או לאזור, ייתכן שינוי בזמינות השירות והיישומים האלו.

[RMT-SW]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
בדרך כלל, השתמש במכשיר כשההגדרה היא [Off].
כאשר נציג השירות שלך מבצע תחזוקה של המכשיר מרחוק, הוא או היא עשויים לשנות זאת ל-[On].
[Off]
[On]

[Initialize Network Settings]

[Menu]‏ [Preferences]‏ [Network]
השתמש בזה כדי לשחזר את הגדרות הרשת להגדרות המפעל. אתחול הגדרות ונתונים ספציפיים
99L4-080