تغییر تنظیمات چاپ برای فاکس‌های دریافتی

فاکس‌های دریافتی به‌طور پیش‌فرض روی یک طرف کاغذ چاپ می‌شوند. می‌توانید تنظیمات را طوری تغییر دهید که در دو طرف کاغذ چاپ شود و تاریخ و زمان دریافتی و شماره صفحه چاپ شود.

چاپ در هر دو طرف

این بخش نحوه پیکربندی تنظیمات با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از طریق رایانه را شرح می‌دهد.
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، [Function Settings] را انتخاب کنید. [Print on Both Sides]
امتیازات سرپرست لازم است.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
در [Basic Settings] روی [RX/Forwarding Settings]‏ [Fax RX Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit Basic Settings] نمایش داده می‌شود.
4
کادر انتخاب [Print on Both Sides] را علامت بزنید.
5
روی [OK] کلیک کنید.
تنظیمات اعمال شده‌اند.
6
از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) خارج شوید.

چاپ تاریخ و زمان دریافت و شماره صفحه

انتخاب کنید که اطلاعات زیر در پایین فاکس‌های دریافتی چاپ شوند یا خیر:
تاریخ و زمان دریافت
شماره پذیرش دریافتی
شماره صفحه
این بخش نحوه پیکربندی تنظیمات با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از طریق رایانه را شرح می‌دهد.
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، [Function Settings] را انتخاب کنید. [Print RX Page Footer]
امتیازات سرپرست لازم است.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
در [Common Settings] روی [RX/Forwarding Settings]‏ [Common Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit Common Settings] نمایش داده می‌شود.
4
کادر انتخاب [Add RX Page Footer] را علامت بزنید.
5
روی [OK] کلیک کنید.
تنظیمات اعمال شده‌اند.
6
از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) خارج شوید.
99L3-055