تأیید گواهی دریافتی با OCSP

پروتکل وضعیت گواهی آنلاین (OCSP)، پروتکلی برای پیگیری پاسخ‌دهنده OCSP (سروری که از OCSP پشتیبانی می‌کند) در مورد وضعیت لغو گواهی دریافتی از سرپرست گواهی است.
شما می‌توانید با استفاده از OCSP، تنظیمات را به صورتی پیکربندی کنید که گواهی دریافتی دستگاه از سرپرست گواهی، تأیید اعتبار شود.
این تنظیمات را با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از رایانه پیکربندی کنید. شما نمی‌توانید از پنل عملیات برای پیکربندی تنظیمات استفاده کنید.
امتیازات سرپرست لازم است.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Device Management]‏ [OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings] نمایش داده می‌شود.
4
کادر انتخاب ‎[Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)]‎ را علامت بزنید.
5
سطح تأیید گواهی و پاسخ‌دهنده OCSP را تنظیم کنید.
[Certificate Verification Level‎]
تنظیم کنید که حتی وقتی امکان تأیید وضعیت لغو گواهی وجود ندارد، مثلاً زمانی که دستگاه نمی‌تواند به پاسخ‌دهنده OCSP وصل شود، گواهی تأیید شود یا خیر.
[OCSP Responder Settings‎]
URL پاسخ‌دهنده OCSP را تعیین کنید.
[Custom URL‎]
وقتی [Use Custom URL] یا ‎[Use Certificate URL (Use Custom URL If Certificate URL Cannot Be Retrieved)]‎ انتخاب شده است، URL پاسخ‌دهنده OCSP را وارد کنید.
[Communication Timeout‎]
زمان مربوط به آغاز جستجو تا مهلت زمانی را برحسب ثانیه وارد کنید.
6
روی [OK] کلیک کنید.
تنظیمات اعمال شده‌اند.
7
از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) خارج شوید.
99L3-06K