Ρύθμιση της έντασης (Μοντέλο Οθόνης Αφής)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των ήχων που εκπέμπει η συσκευή.
Μπορείτε να ορίσετε επίσης αν θα εκπέμπει η συσκευή ήχους που θα σας ειδοποιούν για λειτουργίες και καταστάσεις.

Ρύθμιση έντασης ήχου του φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου που εκπέμπεται κατά την αποστολή και τη λήψη φαξ.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης της έντασης ήχου μέσω του πίνακα λειτουργίας.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)
1
Στον πίνακα λειτουργίας, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη. Οθόνη [Αρχική]
2
Πατήστε [Προτιμήσεις]  [Ρυθμίσεις έντασης].
Εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις έντασης].
3
Πατήστε [Τόνος Φαξ].
4
Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου και πατήστε [Εφαρμογή].
Η ένταση ήχου ρυθμίζεται.
Η μετακίνηση του ρυθμιστικού προς τα δεξιά αυξάνει την ένταση του ήχου.
Η μετακίνηση του ρυθμιστικού τέρμα αριστερά θέτει τον ήχο σε σίγαση.

Ρύθμιση άλλων ήχων της λειτουργίας φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των εισερχόμενων φαξ και των ήχων που σας ειδοποιούν για την επιτυχημένη αποστολή και λήψη φαξ, καθώς και για την επιτυχημένη σάρωση πρωτοτύπων.
Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις [Ήχος Τέλους ΑΠ], [Ήχος Τέλους ΛΨ] και [Ήχος Τέλους Σάρωσης], ώστε να εκπέμπεται ήχος μόνο όταν παρουσιάζεται σφάλμα.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης της έντασης ήχου μέσω του πίνακα λειτουργίας.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)
1
Στον πίνακα λειτουργίας, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη. Οθόνη [Αρχική]
2
Πατήστε [Προτιμήσεις]  [Ρυθμίσεις έντασης].
Εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις έντασης].
3
Επιλέξτε το στοιχείο του οποίου την ένταση ήχου θέλετε να ρυθμίσετε.
[Ήχος Κλήσης]
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου που σας ειδοποιεί για εισερχόμενα φαξ.
[Ήχος Τέλους ΑΠ]
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου που σας ειδοποιεί για την ολοκλήρωση της αποστολής ενός φαξ.
[Ήχος Τέλους ΛΨ]
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου που σας ειδοποιεί για την ολοκλήρωση της λήψης ενός φαξ.
[Ήχος Τέλους Σάρωσης]
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου που σας ειδοποιεί για την ολοκλήρωση της σάρωσης ενός πρωτότυπου φαξ.
4
Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου και πατήστε [Εφαρμογή].
Η μετακίνηση του ρυθμιστικού προς τα δεξιά αυξάνει την ένταση του ήχου.
Η μετακίνηση του ρυθμιστικού τέρμα αριστερά θέτει τον ήχο σε σίγαση.
Για να εκπέμπεται ήχος ολοκλήρωσης μόνο όταν παρουσιάζεται σφάλμα, πατήστε την επιλογή [Μόνο σε Σφλ.] [On].
5
Πατήστε [Εφαρμογή].
Η ένταση ήχου ρυθμίζεται.

Ρύθμιση ήχων ειδοποίησης για λειτουργίες και καταστάσεις

Μπορείτε επίσης να ορίσετε αν θα εκπέμπει η συσκευή ήχους που θα σας ειδοποιούν για λειτουργίες και καταστάσεις, όπως, για παράδειγμα, κατά τον χειρισμό του πίνακα λειτουργίας ή όταν εντοπίζονται σφάλματα.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωση των ρυθμίσεων μέσω του πίνακα λειτουργίας.
Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)
1
Στον πίνακα λειτουργίας, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη. Οθόνη [Αρχική]
2
Πατήστε [Προτιμήσεις]  [Ρυθμίσεις έντασης].
Εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις έντασης].
3
Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
4
Ορίστε αν θα εκπέμπονται ήχοι ειδοποίησης. Οθόνη [Ρυθμίσεις έντασης] (Μοντέλο Οθόνης Αφής)
Για να εκπέμπονται ήχοι ειδοποίησης, επιλέξτε [On].
99JY-03K