Εισαγωγή και εξαγωγή του Βιβλίου διευθύνσεων (Μοντέλο Οθόνης Αφής)

Μπορείτε να εγγράψετε το Βιβλίο διευθύνσεων σε αρχεία και να τα αποθηκεύσετε (εξαγάγετε) σε έναν υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να φορτώσετε ένα αρχείο εξαγωγής και να εφαρμόσετε (εισαγάγετε) το Βιβλίο διευθύνσεων στη συσκευή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του Βιβλίου διευθύνσεων, για την περίπτωση ατυχήματος.
Επιπλέον, μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο εξαγωγής σε μια άλλη συσκευή, για να είναι δυνατή η κοινή χρήση του Βιβλίου διευθύνσεων με την άλλη συσκευή, χωρίς να χρειαστεί να καταχωρίσετε προορισμούς ή να διαμορφώσετε ρυθμίσεις.
Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή έως ότου ολοκληρωθεί η εισαγωγή ή η εξαγωγή.
Ίσως να χρειαστούν λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η απενεργοποίηση της συσκευής στη διάρκεια της επεξεργασίας μπορεί να αλλοιώσει τα δεδομένα ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
Μη χειρίζεστε τη συσκευή κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή.
Πριν από την εισαγωγή ή την εξαγωγή, βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται εκτύπωση ή κάποια άλλη εργασία στη συσκευή.

Εξαγωγή του Βιβλίου διευθύνσεων

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εξαχθούν και σημειώστε τα σε ένα αρχείο. Κατά την εξαγωγή του Βιβλίου διευθύνσεων, επιλέξτε τη μορφή αρχείου που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες σας.
Εξαγάγετε το Βιβλίο διευθύνσεων χρησιμοποιώντας το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα λειτουργίας για το εξαγάγετε.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στο [Data Management] [Export].
Εμφανίζεται η οθόνη [Export].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Start Exporting], για να αποθηκεύσετε τα εξαγόμενα δεδομένα ως αρχείο σε έναν υπολογιστή.
5
Αποσυνδεθείτε από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

Εισαγωγή του Βιβλίου διευθύνσεων

Καθορίστε το αρχείο εξαγωγής και επιλέξτε τα στοιχεία που θα εισαχθούν.
Μορφές αρχείων για εισαγωγή
Αρχείο πληροφοριών διαμόρφωσης συσκευής (*.dcm)
Αρχείο Βιβλίου διευθύνσεων της Canon (*.abk)
Εισαγάγετε το Βιβλίο διευθύνσεων χρησιμοποιώντας το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα λειτουργίας για το εισαγάγετε.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Ανάλογα με τα στοιχεία που θα εισαχθούν, η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στο [Data Management] [Import].
Εμφανίζεται η οθόνη [Import].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Browse] στη [File Path] και επιλέξτε το αρχείο προς εισαγωγή.
5
Κάντε κλικ στο [Start Importing] [OK].
Το επιλεγμένο αρχείο εισάγεται στη συσκευή.
6
Όταν εμφανιστεί η οθόνη που δηλώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή, κάντε κλικ στο [OK].
7
Αποσυνδεθείτε από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
99JY-07K