Διαμόρφωση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων (Οδηγός ρύθμισης) (Μοντέλο Οθόνης Αφής)

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη (Οδηγός ρύθμισης) για τη ρύθμιση των στοιχείων που απαιτούνται για τη χρήση της συσκευής. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις με την παρακάτω διαδικασία, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να διαμορφωθούν μόνο μία φορά με τον Οδηγό ρύθμισης, κατά την πρώτη εκκίνηση της συσκευής. Για να αλλάξετε αργότερα τις ρυθμίσεις που διαμορφώνονται με τον Οδηγό ρύθμισης, ρυθμίστε τα στοιχεία των βημάτων 2 έως 5 ξεχωριστά. Λεπτομέρειες για κάθε ρύθμιση, θα βρείτε στις ακόλουθες ενότητες.
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Ορισμός του κωδικού τμήματος και του PIN για τον διαχειριστή
Ορισμός του PIN για χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Σύνδεση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο
Οθόνη [Αρχική]

Βήμα 1: Ρύθμιση γλώσσας οθόνης και χώρας ή περιοχής

Ορίστε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα λειτουργίας και στις εκτυπωμένες αναφορές. Στη συνέχεια, ορίστε τη χώρα ή την περιοχή στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή.
1
Στην οθόνη [Γλώσσα], επιλέξτε την εμφανιζόμενη γλώσσα.
2
Πατήστε [Ναι].
Η εμφανιζόμενη γλώσσα ορίζεται και εμφανίζεται η οθόνη [Επιλογή Χώρας/Περιοχής].
Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας, μπορείτε να μην εμφανίζεται η οθόνη [Επιλογή Χώρας/Περιοχής], αλλά η οθόνη [Ζώνη Ώρας]. Όταν εμφανίζεται η οθόνη [Ζώνη Ώρας], προχωρήστε στο «Βήμα 2: Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας». Βήμα 2: Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
3
Στην οθόνη [Επιλογή Χώρας/Περιοχής], επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή.
Η χώρα ή η περιοχή ορίζεται και εμφανίζεται η οθόνη [Ζώνη Ώρας].

Βήμα 2: Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Η ημερομηνία και η ώρα χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας και, ως εκ τούτου, πρέπει να ρυθμιστούν με ακρίβεια.
1
Στην οθόνη [Ζώνη Ώρας], επιλέξτε τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε.
Ορίστε τη ζώνη ώρας (UTC*1) και τη θερινή ώρα, της περιοχής στην οποία έχει εγκατασταθεί η συσκευή.
*1 Η ώρα UTC (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα) είναι μια συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ίδια για όλο τον κόσμο. Η επικοινωνία μέσω Internet βασίζεται στη σωστή ρύθμιση της ώρας UTC.
2
Στην οθόνη [Ρυθ. Τρέχουσας Ώρας], εισαγάγετε την ημερομηνία και την ώρα και πατήστε [Εφαρμογή].
Η ημερομηνία και η ώρα ορίζονται και εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

Βήμα 3: Ρύθμιση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)

Με το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web ενός υπολογιστή για να ελέγξετε την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες.
Ορίστε το αναγνωριστικό υπεύθυνου συστήματος και το PIN πρόσβασης στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη συσκευή.
1
Στην οθόνη επιβεβαίωσης του Remote UI, πατήστε [Ναι].
2
Επιβεβαιώστε το μήνυμα και πατήστε [Ναι].
Περιορίστε τη χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) μόνο από τους χρήστες που γνωρίζουν το PIN πρόσβασης στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
3
Εισαγάγετε το PIN πρόσβασης στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και πατήστε [Εφαρμογή].
Καθορίστε οποιονδήποτε αριθμό. Δεν μπορείτε να ορίσετε PIN που να περιέχει μόνο μηδενικά, όπως «00» ή «0000000».
4
Εισαγάγετε ξανά το PIN και πατήστε [Εφαρμογή].
Αφού εμφανιστεί το μήνυμα [Έγινε εφαρμογή των ρυθμίσεων.], εμφανίζεται η οθόνη για επιβεβαίωση της σύνδεσης του ασύρματου LAN.

Βήμα 4: Σύνδεση σε ασύρματο LAN

Συνδεθείτε στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (LAN).
1
Στην οθόνη επιβεβαίωσης της ασύρματης σύνδεσης LAN, πατήστε [Ναι].
Εάν η συσκευή δεν έχει συνδεθεί σε ασύρματο LAN, πατήστε [Όχι].
Όταν γίνεται σύνδεση σε ενσύρματο LAN, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του ενσύρματου LAN μετά την έξοδο από τον Οδηγό ρύθμισης. Επιλογή ενσύρματου ή ασύρματου LAN
2
Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης σε ασύρματο LAN και συνδεθείτε στο ασύρματο LAN.
Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση στο ασύρματο LAN, εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης αναπλήρωσης γραφίτη.
Ανάλογα με τον δρομολογητή ασύρματου LAN, ενδέχεται να διαφέρει ο τύπος σύνδεσης και τα πρότυπα ασφαλείας. Αναζητήστε τύπο σύνδεσης και πρότυπο ασφαλείας που υποστηρίζονται τόσο από τον δρομολογητή ασύρματου LAN όσο και από τη συσκευή και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τη σύνδεση, σύμφωνα με τον τύπο σύνδεσης. Για τα πρότυπα και τη διαδικασία, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα:
Σύνδεση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο

Βήμα 5: Διαμόρφωση ρυθμίσεων για την υπηρεσία αναπλήρωσης γραφίτη

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία αναπλήρωσης γραφίτη. Μέσω της υπηρεσίας αναπλήρωσης γραφίτη, οι νέες κασέτες γραφίτη παραδίδονται αυτόματα σε εσάς πριν εξαντληθούν οι υπάρχουσες.
* Η χρήση της υπηρεσίας αναπλήρωσης γραφίτη απαιτεί προηγούμενη εγγραφή σε επιλεγμένους πωλητές λιανικής. Η υπηρεσία αυτή διατίθεται μόνο σε ορισμένες χώρες.
* Η υπηρεσία αυτή μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της επιλογής [Ρύθ. Αποστ. Γραφίτη] που εμφανίζεται στην [Αρχική] οθόνη. Οθόνη [Αρχική]
1
Στην οθόνη επιβεβαίωσης της υπηρεσίας αναπλήρωσης γραφίτη, πατήστε [Επόμενο].
2
Πατήστε [Accept].
Αν πατήσετε [Do Not Acpt.], εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί με τον Οδηγό ρύθμισης.
Όταν εξέρχεστε από τον Οδηγό ρύθμισης, εμφανίζεται η [Αρχική] οθόνη. Οθόνη [Αρχική]
3
Πατήστε [Κλείσιμο].
Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί με τον Οδηγό ρύθμισης.
Όταν εξέρχεστε από τον Οδηγό ρύθμισης, εμφανίζεται η [Αρχική] οθόνη. Οθόνη [Αρχική]
Εάν η σύνδεση με τον διακομιστή αποτύχει, δοκιμάστε να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις [Σύνδ με διακομ/Επαλήθ σύνδ με διακομ] στις [Ρυθμ. παράδοσης γραφ]. Οθόνη [Αρχική]
99JY-014