การใช้การถ่ายเอกสารแบบประหยัดกระดาษ

การใช้ฟังก์ชันการถ่ายเอกสารแบบประหยัดกระดาษเพื่อถ่ายเอกสารต้นฉบับที่มีหลายหน้าลงบนกระดาษในจำนวนที่น้อยกว่าต้นฉบับ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถถ่ายเอกสารได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การถ่ายเอกสารแบบ N on 1 และแบบ 2 ด้านรวมกันจากหน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน

รุ่นแผงสัมผัส

1
วางต้นฉบับลงไป การวางต้นฉบับ
2
ในแผงการดำเนินงาน ให้กด [ประหยัดกระดาษ] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
หน้าจอ [สำเนาประหยัดกระดาษ] จะปรากฏขึ้นมา
3
เลือกการรวมจำนวนหน้าที่จะรวม และเลือกว่าจะใช้การถ่ายเอกสารแบบ 2 ด้านหรือไม่
[2 ใน 1 1 ->2 ด้าน]
รวมต้นฉบับ 2 หน้าลงในกระดาษหนึ่งด้านโดยใช้การถ่ายเอกสารแบบ 2 ด้าน
[4 ใน 1 1 ->2 ด้าน]
รวมต้นฉบับ 4 หน้าลงในกระดาษหนึ่งด้านโดยใช้การถ่ายเอกสารแบบ 2 ด้าน
[2 ใน 1 1 ->1 ด้าน]
รวมต้นฉบับ 2 หน้าลงในกระดาษหนึ่งด้านโดยใช้การถ่ายเอกสารแบบ 1 ด้าน
[4 ใน 1 1 ->1 ด้าน]
รวมต้นฉบับ 4 หน้าลงในกระดาษหนึ่งด้านโดยใช้การถ่ายเอกสารแบบ 1 ด้าน
4
เลือกขนาดของต้นฉบับที่วาง
หน้าจอการถ่ายเอกสารจะแสดงขึ้นมา
5
ตั้งค่าจำนวนสำเนา
ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อใส่จำนวนสำเนา
* เมื่อคุณใช้การประหยัดกระดาษเพื่อทำสำเนา อัตราส่วนสำเนาจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามขนาดกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายเอกสาร และจำนวนหน้าที่จะรวม คุณยังสามารถกด [อัตราส่วนสำเนา] เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนสำเนาด้วยตนเองอีกด้วย
6
กำหนดการตั้งค่าการถ่ายเอกสารตามความต้องการ คุณสมบัติการถ่ายเอกสารเพิ่มเติม (รุ่นแผงสัมผัส)
คุณสามารถปรับความเข้มและคุณภาพของรูปได้
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนหน้าที่จะรวม และการตั้งค่าการถ่ายเอกสารแบบ 2 ด้านที่เลือกไว้ในข้อ 3
7
กด
การถ่ายเอกสารจะเริ่มต้น
หากต้องการยกเลิกการถ่ายเอกสาร ให้กด [ยกเลิก] [ใช่] การยกเลิกการถ่ายเอกสาร
ใช้ [Status Monitor] เพื่อดูสถานะงานถ่ายเอกสาร การดูสถานะงานพิมพ์และรายการบันทึก
เมื่อ [สแกนต่อไป: กด Start] ปรากฏขึ้น
เมื่อวางต้นฉบับลงบนกระจกแท่นวางและถ่ายเอกสารโดยใช้การถ่ายเอกสารแบบ 2 ด้าน, แบบ N on 1 หรือจัดเรียงสำเนา หน้าจอดังกล่าวจะแสดงขึ้นสำหรับการสแกนต้นฉบับชุดถัดไป
1
เลือกขนาดกระดาษ
แสดงขึ้นก็ต่อเมื่อระบุการถ่ายเอกสารแบบ 2 ด้าน
2
วางต้นฉบับชุดถัดไปบนกระจกแท่นวาง แล้วกด
เครื่องจะสแกนต้นฉบับชุดถัดไป และหน้าจอเดียวกันจะปรากฏขึ้นมา
ทำกระบวนการนี้ซ้ำจนกระทั่งสแกนต้นฉบับทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์
คุณยังสามารถกด [ความเข้ม]เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับต้นฉบับแต่ละชุด
หากขนาดของต้นฉบับแตกต่างกัน บางส่วนของรูปภาพอาจขาดหายไป หรือรูปภาพอาจถูกพิมพ์ให้เล็กลงบนกระดาษ
3
กด [เริ่มทำสำเนา]
เครื่องจะพิมพ์ต้นฉบับที่สแกนไว้

รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด

1
วางต้นฉบับลงไป การวางต้นฉบับ
2
ในแผงการดำเนินงาน ให้กด [สำเนาประหยัดกระดาษ]   ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
หน้าจอ [สำเนาประหยัดกระดาษ] จะปรากฏขึ้นมา
3
เลือกการรวมจำนวนหน้าที่จะรวม และเลือกว่าจะใช้การถ่ายเอกสารแบบ 2 ด้านหรือไม่ แล้วกด
[2 ใน 1 1 ->2 ด้าน]
รวมต้นฉบับ 2 หน้าลงในกระดาษหนึ่งด้านโดยใช้การถ่ายเอกสารแบบ 2 ด้าน
[4 ใน 1 1 ->2 ด้าน]
รวมต้นฉบับ 4 หน้าลงในกระดาษหนึ่งด้านโดยใช้การถ่ายเอกสารแบบ 2 ด้าน
[2 ใน 1 1 ->1 ด้าน]
รวมต้นฉบับ 2 หน้าลงในกระดาษหนึ่งด้านโดยใช้การถ่ายเอกสารแบบ 1 ด้าน
[4 ใน 1 1 ->1 ด้าน]
รวมต้นฉบับ 4 หน้าลงในกระดาษหนึ่งด้านโดยใช้การถ่ายเอกสารแบบ 1 ด้าน
4
เลือกขนาดของต้นฉบับที่วาง แล้วกด
หน้าจอการถ่ายเอกสารจะแสดงขึ้นมา
5
ตั้งค่าจำนวนสำเนา
กด  /   [จำนวนสำเนา]   ตั้งค่าจำนวนสำเนา แล้วกด
* เมื่อคุณใช้การประหยัดกระดาษเพื่อทำสำเนา อัตราส่วนสำเนาจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามขนาดกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายเอกสาร และจำนวนหน้าที่จะรวม คุณยังสามารถกด [อัตราส่วนสำเนา] เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนสำเนาด้วยตนเองอีกด้วย
6
กำหนดการตั้งค่าการถ่ายเอกสารตามความต้องการ คุณสมบัติการถ่ายเอกสารเพิ่มเติม (รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด)
คุณสามารถปรับความเข้มและคุณภาพของรูปได้
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนหน้าที่จะรวม และการตั้งค่าการถ่ายเอกสารแบบ 2 ด้านที่เลือกไว้ในข้อ 3
7
กด
การถ่ายเอกสารจะเริ่มต้น
หากต้องการยกเลิกการถ่ายเอกสาร ให้กด [ยกเลิก]    [ใช่]   การยกเลิกการถ่ายเอกสาร
ใช้ [Status Monitor] เพื่อดูสถานะงานถ่ายเอกสาร การดูสถานะงานพิมพ์และรายการบันทึก
เมื่อ [สแกนต่อไป: กด Start] ปรากฏขึ้น
เมื่อวางต้นฉบับลงบนกระจกแท่นวางและถ่ายเอกสารโดยใช้การถ่ายเอกสารแบบ 2 ด้าน หรือแบบ N on 1 หน้าจอดังกล่าวจะแสดงขึ้นสำหรับการสแกนต้นฉบับชุดถัดไป
1
เลือกขนาดกระดาษ
แสดงขึ้นก็ต่อเมื่อระบุการถ่ายเอกสารแบบ 2 ด้าน
2
วางต้นฉบับชุดถัดไปบนกระจกแท่นวาง แล้วกด
เครื่องจะสแกนต้นฉบับชุดถัดไป และหน้าจอเดียวกันจะปรากฏขึ้นมา
ทำกระบวนการนี้ซ้ำจนกระทั่งสแกนต้นฉบับทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์
คุณยังสามารถกด [ความเข้ม]   เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับต้นฉบับแต่ละชุด
หากขนาดของต้นฉบับแตกต่างกัน บางส่วนของรูปภาพอาจขาดหายไป หรือรูปภาพอาจถูกพิมพ์ให้เล็กลงบนกระดาษ
3
กด [<เริ่มทำสำเนา>]  
เครื่องจะพิมพ์ต้นฉบับที่สแกนไว้
เมื่อรวมหน้า อาจมีการสร้างระยะขอบรอบรูปที่ถ่ายเอกสาร
98CK-05C