การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับแฟกซ์ที่ได้รับ

แฟกซ์ที่ได้รับจะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษด้านหนึ่งโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน และพิมพ์วันที่และเวลาที่ได้รับและหมายเลขหน้า

การพิมพ์ลงบนกระดาษทั้งสองด้าน

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
บนแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [การตั้งค่าฟังก์ชัน] เพื่อกำหนดการตั้งค่า [พิมพ์ทั้งสองด้าน]
จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
1
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ การเริ่มต้นใช้งาน UI ระยะไกล
2
ในหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล ให้คลิก [Settings/Registration] หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
3
คลิก [RX/Forwarding Settings] [Fax RX Settings] [Edit] ใน [Basic Settings]
หน้าจอ [Edit Basic Settings] จะปรากฏขึ้นมา
4
ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Print on Both Sides]
5
คลิก [OK]
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
6
ล็อกเอาต์ออกจาก UI ระยะไกล

การพิมพ์วันที่และเวลาที่ได้รับ และหมายเลขหน้า

เลือกว่าจะพิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่ด้านล่างของแฟกซ์ที่ได้รับหรือไม่:
วันที่และเวลาที่ได้รับ
หมายเลขการรับที่ได้รับ
หมายเลขหน้า
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
บนแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [การตั้งค่าฟังก์ชัน] เพื่อกำหนดการตั้งค่า [พิมพ์ท้ายกระดาษหน้าที่รับ] 
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
1
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ การเริ่มต้นใช้งาน UI ระยะไกล
2
ในหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล ให้คลิก [Settings/Registration] หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
3
คลิก [RX/Forwarding Settings] [Common Settings] [Edit] ใน [Common Settings]
หน้าจอ [Edit Common Settings] จะปรากฏขึ้นมา
4
ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Add RX Page Footer]
5
คลิก [OK]
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
6
ล็อกเอาต์ออกจาก UI ระยะไกล
98CK-054