การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

หากข้อความเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองปรากฏขึ้นบนหน้าจอของแผงการดำเนินงานหรือ UI ระยะไกล หรือคุณภาพการพิมพ์ลดลง ให้เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
คุณสามารถดูจำนวนวัสดุสิ้นเปลืองที่เหลืออยู่ในปัจจุบันได้บนแผงการดำเนินงานและ UI ระยะไกล สำหรับชื่อรายการวัสดุสิ้นเปลืองและจำนวนแผ่นกระดาษที่สามารถพิมพ์ได้ โปรดดูรายการวัสดุสิ้นเปลือง
98CK-09R