การยืนยันปลายทางก่อนส่ง

กำหนดการตั้งค่าเพื่อให้แสดงหน้าจอยืนยันปลายทางก่อนที่จะส่งแฟกซ์ ยืนยันว่าไม่มีข้อผิดพลาดในปลายทางที่ระบุและข้อมูลที่ป้อนเพื่อป้องกันการส่งโดยไม่ตั้งใจ
การเลือกว่าต้องการให้แสดงหน้าจอยืนยันเมื่อใด
เมื่อระบุปลายทางด้วยหมายเลขการโทรออกตามรหัส
เมื่อระบุปลายทางด้วยหมายเลขการโทรออกตามรหัส ปลายทางที่ลงทะเบียนไว้และชื่อปลายทางจะแสดงขึ้นบนหน้าจอยืนยัน เมื่อลงทะเบียนกลุ่มกับหมายเลขรหัสแล้ว ชื่อกลุ่มและหมายเลขปลายทางจะแสดงขึ้นมา
เมื่อส่งแฟกซ์
เมื่อคุณกด [เริ่ม] เพื่อส่งแฟกซ์ หน้าจอยืนยันปลายทางจะแสดงขึ้นมา ให้กำหนดว่าจะแสดงหน้าจอนี้เฉพาะเวลาที่ส่งไปยังปลายทางหลายแห่ง (Sequential Broadcast) หรือทุกครั้งที่ส่งแฟกซ์
เมื่อใส่หมายเลขแฟกซ์โดยใช้ปุ่มหมายเลข
เมื่อคุณใส่หมายเลขแฟกซ์โดยใช้ปุ่มหมายเลข แล้วกด [เริ่ม] จะมีหน้าจอแสดงขึ้นมาเพื่อแจ้งให้คุณใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อคุณใส่ปลายทางที่สองและปลายทางต่อๆ ไป ปลายทางเหล่านั้นจะแสดงขึ้นก่อนปลายทางถัดไปที่ใส่
 
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
บนแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [การตั้งค่าฟังก์ชัน] เพื่อกำหนดการตั้งค่า [การตั้งค่าธรรมดา] (รุ่นแผงสัมผัส)/[ยืนยันหมายเลขแฟกซ์ที่ป้อน]
จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
1
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ การเริ่มต้นใช้งาน UI ระยะไกล
2
ในหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล ให้คลิก [Settings/Registration] หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
3
คลิก [TX Settings]
หน้าจอ [TX Settings] จะปรากฏขึ้นมา
4
กำหนดการตั้งค่าเพื่อให้หน้าจอดังกล่าวยืนยันปลายทางแสดงขึ้น
วิธีทำให้หน้าจอดังกล่าวแสดงขึ้นมาเมื่อระบุปลายทางโดยใช้หมายเลขการโทรออกตามรหัส
1
คลิก [Common Settings] [Edit]
หน้าจอ [Edit Common Settings] จะปรากฏขึ้นมา
2
ใน [Common Settings] ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Confirm When Using One-Touch/Coded Dial TX]
3
คลิก [OK]
วิธีทำให้หน้าจอดังกล่าวแสดงขึ้นมาเมื่อส่งแฟกซ์
1
คลิก [Common Settings] [Edit]
หน้าจอ [Edit Common Settings] จะปรากฏขึ้นมา
2
ใน [Common Settings] ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Confirm Destination Before Sending] แล้วเลือกรายการที่จะแสดง
3
คลิก [OK]
วิธีทำให้หน้าจอดังกล่าวแสดงขึ้นมาเมื่อใส่หมายเลขแฟกซ์โดยใช้ปุ่มหมายเลข
1
คลิก [Fax TX Settings] [Edit]
หน้าจอ [Edit Fax TX Settings] จะปรากฏขึ้นมา
2
ใน [Basic Settings] ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Confirm Entered Fax Number]
3
คลิก [OK]
5
ล็อกเอาต์ออกจาก UI ระยะไกล
98CK-06R