In và Xem Báo cáo và Danh sách

Bạn có thể in và xem các báo cáo và danh sách, bao gồm việc sử dụng máy, kết quả liên lạc, và cài đặt.
In 2 mặt Báo cáo và Danh sách
Báo cáo và danh sách được in trên một mặt theo mặc định. Bạn có thể thay đổi cài đặt để in trên cả hai mặt. Thay đổi cài đặt in Báo cáo và Danh sách

Các loại Báo cáo và Danh sách

Báo cáo việc sử dụng máy
Bạn có thể in và xem các báo cáo sau đây liên quan đến việc sử dụng máy, bao gồm tiêu thụ điện năng và trạng thái vật tư tiêu hao:
Báo cáo tiết kiệm
Hiển thị số lượng trang đã in và mức tiêu thụ điện năng mỗi tháng. Bạn có thể xem cách tiết kiệm giấy và điện năng dựa trên thông tin này.
Báo cáo tình trạng vật tư tiêu hao
Hiển thị tình trạng vật tư tiêu hao được đặt trong máy.
Báo cáo nhật ký hộp mực
Hiển thị nhật ký sử dụng hộp mực.
Báo cáo kết quả liên lạc
Bạn có thể in và xem các báo cáo liên quan đến kết quả liên lạc sau đây, bao gồm kết quả gửi và nhận, và kết quả lưu.
Ngoại trừ báo cáo quản lý liên lạc, báo cáo kết quả liên lạc không thể được in theo cách thủ công. Bạn phải định cấu hình trước các cài đặt để in báo cáo tự động. Thay đổi cài đặt in Báo cáo và Danh sách
Báo Cáo Quản Lý Liên Lạc
Hiển thị tất cả kết quả liên lạc đối với fax và dữ liệu đã quét.
Theo mặc định, báo cáo này được in tự động sau mỗi 40 sự kiện liên lạc.
Bạn cũng có thể cấu hình các cài đặt để in kết quả gửi và lưu và kết quả nhận ở định dạng khác.
Báo Cáo Kết Quả Gửi Fax
Hiển thị kết quả gửi fax.
Theo mặc định, báo cáo này chỉ được in tự động khi có lỗi xảy ra.
Bạn có thể thiết lập để in một phần của bản gốc trong báo cáo.
* Các báo cáo kết quả không bao gồm kết quả gửi fax được gửi từ máy tính.
Báo Cáo Kết Quả Nhận
Hiển thị kết quả nhận fax.
Theo mặc định, báo cáo này không được in tự động.
Danh sách cài đặt
Bạn có thể in và xem các danh sách sau đây, các danh sách này tóm tắt thông tin đăng ký và các cài đặt của máy:
Danh Sách Danh Bạ
Hiển thị thông tin điểm đích đã đăng ký trong Danh Bạ bằng [Quay Số Mã Hóa] và [Nhóm].
Danh sách dữ liệu người dùng
Hiển thị số sê-ri và thông tin máy khác cũng như các cài đặt không yêu cầu quyền quản trị viên.
Danh sách dữ liệu người quản lý hệ thống
Hiển thị số sê-ri và thông tin máy khác cũng như các cài đặt yêu cầu quyền quản trị viên.

In Báo cáo và Danh sách

In báo cáo và danh sách bằng cách sử dụng bảng thao tác. Bạn không thể in các báo cáo này bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính.
Cần có quyền quản trị viên để in các báo cáo và danh sách sau:
Danh sách dữ liệu người quản lý hệ thống
 

Mẫu Bảng Cảm ứng

1
Trên bảng thao tác, nhấn [Menu] trong màn hình [Home]. Màn hình [Home]
2
Nhấn [B.Cáo X.Ra] [In Danh Sách].
Màn hình [In Danh Sách] được hiển thị.
3
Chọn báo cáo hoặc danh sách cần in.
Màn hình xác nhận giấy khả dụng để in được hiển thị.
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện, hãy nhập ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống, sau đó nhấn [Đăng Nhập]. ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống
Để In Danh Sách Danh Bạ
Chọn [Danh Sách Danh Bạ], và chọn các mục cần in.
4
Kiểm tra để đảm bảo giấy có thể in được đặt trong máy, sau đó nhấn [OK]  [Có].
Báo cáo hoặc danh sách được in ra.
 

Mẫu máy LCD 5 Dòng

1
Trên bảng thao tác, chọn [Menu] trong màn hình [Home], và nhấn . Màn hình [Home]
2
Nhấn [Báo Cáo Xuất Ra]    [In Danh Sách]  .
3
Chọn báo cáo hoặc danh sách cần in.
Màn hình xác nhận giấy khả dụng để in được hiển thị.
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện, hãy nhập ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống, sau đó nhấn [<Đăng Nhập>]  . ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống
4
Kiểm tra để đảm bảo giấy có thể in được đặt trong máy, chọn [Có] và nhấn .
Báo cáo hoặc danh sách được in ra.
98CL-07F