Xem Trạng Thái Và Nhật Ký Công Việc In

Các quy trình do máy xử lý, bao gồm cả thao tác in, được quản lý dưới dạng công việc. Bằng cách kiểm tra trạng thái và nhật ký công việc, bạn có thể xác định xem công việc in có được thực hiện chính xác hay không và nguyên nhân khiến lỗi xảy ra.
* Nếu nhật ký được thiết đặt thành không hiển thị, bạn chỉ có thể kiểm tra trạng thái công việc in. [Hiển Thị Nhật Ký Công Việc]
Phần này mô tả cách xem thông tin này bằng cách sử dụng bảng thao tác.
Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin này bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính. Kiểm tra Việc sử dụng và Nhật ký với Remote UI

Mẫu Bảng Cảm ứng

1
Nhấn trên bảng thao tác. Bảng Thao Tác
Màn hình [Status Monitor] được hiển thị.
2
Nhấn [Công Việc Sao Chụp/In].
3
Kiểm tra trạng thái và nhật ký công việc in.
Xem Trạng Thái Công Việc In
1
Nhấn [Trạng Thái Công Việc].
2
Chọn một công việc để xem chi tiết của công việc đó.
Chi tiết công việc sẽ được hiển thị.
3
Xem tên tập tin, tên người dùng, và các thông tin khác.
Tùy thuộc vào loại ký tự đang được sử dụng, tên tập tin và tên người dùng có thể không được hiển thị chính xác.
Xem Nhật Ký Công Việc In
1
Nhấn [Nhật Ký Công Việc].
2
Chọn một công việc để xem chi tiết của công việc đó.
Chi tiết công việc sẽ được hiển thị.
3
Xem tên tập tin, tên người dùng, và các thông tin khác.
Tùy thuộc vào loại ký tự đang được sử dụng, tên tập tin và tên người dùng có thể không được hiển thị chính xác.
Nếu Nhật Ký Công Việc In Hiển Thị Thông Tin Lỗi
Việc sao chụp đã bị hủy hoặc xảy ra lỗi.
Nếu một số có ba chữ số bắt đầu bằng "#" (mã lỗi) được hiển thị, bạn có thể kiểm tra nguyên nhân và giải pháp bằng cách sử dụng mã lỗi. Mã Lỗi Được Hiển Thị

Mẫu máy LCD 5 Dòng

1
Trên bảng thao tác, nhấn [Status Monitor] trong màn hình [Home] .
Màn hình [Home]
2
Chọn [Công Việc Sao Chụp/In], nhấn , sau đó kiểm tra trạng thái và nhật ký công việc in.
Xem Trạng Thái Công Việc In
1
Chọn [Trạng Thái Công Việc], nhấn .
2
Chọn một công việc để xem chi tiết của công việc đó và nhấn .
Chi tiết công việc sẽ được hiển thị.
3
Xem tên tập tin, tên người dùng, và các thông tin khác.
Tùy thuộc vào loại ký tự đang được sử dụng, tên tập tin và tên người dùng có thể không được hiển thị chính xác.
Xem Nhật Ký Công Việc In
1
Chọn [Nhật Ký Công Việc], nhấn .
2
Chọn một công việc để xem chi tiết của công việc đó và nhấn .
Chi tiết công việc sẽ được hiển thị.
3
Xem tên tập tin, tên người dùng, và các thông tin khác.
Tùy thuộc vào loại ký tự đang được sử dụng, tên tập tin và tên người dùng có thể không được hiển thị chính xác.
Nếu Nhật Ký Công Việc In Hiển Thị Thông Tin Lỗi
Việc in đã bị hủy hoặc xảy ra lỗi.
Nếu một số có ba chữ số bắt đầu bằng "#" (mã lỗi) được hiển thị, bạn có thể kiểm tra nguyên nhân và giải pháp bằng cách sử dụng mã lỗi. Mã Lỗi Được Hiển Thị
98CL-045