Thay Đổi Số Cổng

Thông thường, các số cổng tiêu chuẩn sẽ được sử dụng cho các giao thức chính, nhưng các số cổng này có thể được thay đổi để tăng cường bảo mật. Vì các số cổng phải giống nhau trên các thiết bị giao tiếp, chẳng hạn như máy tính hoặc máy chủ, nên khi số cổng được thay đổi thì cài đặt trên máy cũng cần được thay đổi.
Phần này mô tả cách cấu hình cho cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính.
Trên bảng thao tác, chọn [Menu] trong màn hình [Home], sau đó chọn [Sở thích] để cấu hình các cài đặt. [Cài Đặt Số Cổng]
Bạn cần có quyền quản trị. Máy phải được khởi động lại để áp dụng các cài đặt.
1
Đăng nhập vào Remote UI trong Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống. Khởi động Remote UI
2
Trên trang Cổng Thông Tin của Remote UI, nhấp vào [Settings/Registration]. Trang Cổng thông tin của Remote UI
3
Nhấp vào [Network Settings] [Port Number Settings] [Edit].
Màn hình [Edit Port Number Settings] được hiển thị.
4
Thay đổi số cổng của giao thức và nhấp vào [OK].
5
Khởi động lại máy. Khởi Động Lại Máy
Cài đặt này được áp dụng.
Cài Đặt Giao Thức
Để biết thông tin về các cài đặt giao thức và cài đặt của các chức năng sử dụng giao thức, hãy xem các mục sau đây:
LPD/RAW/WSD Cấu hình LPD, RAW hoặc WSD
HTTP Tắt Giao Tiếp HTTP
SNMP Cấu Hình SNMP
Thay Đổi Số Cổng của Máy Chủ Proxy hoặc Máy Chủ LDAP
Để thay đổi số cổng của máy chủ proxy, hãy xem các mục sau đây:
Sử Dụng Proxy
Thay Đổi Số Cổng Của Trình Điều Khiển Máy In (Windows)
Khi thay đổi số cổng của giao thức in (LPD hoặc RAW) trên máy, hãy thay đổi cả cài đặt số cổng trên máy tính. Định Cấu Hình Cổng Máy In (Windows)
98CL-067