Tắt Giao Tiếp HTTP

Bạn nên tắt giao tiếp HTTP khi chỉ sử dụng kết nối USB hoặc khi không sử dụng các chức năng yêu cầu giao tiếp HTTP, chẳng hạn như Remote UI, in WSD và AirPrint.
Phần này mô tả cách cấu hình các cài đặt bằng cách sử dụng bảng thao tác.
Bạn cũng có thể cấu hình các cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính. Quản lý Máy từ Máy tính (UI Từ Xa)
Bạn cần có quyền quản trị.

Mẫu Bảng Cảm ứng

1
Trên bảng thao tác, nhấn [Menu] trong màn hình [Home]. Màn hình [Home]
2
Nhấn [Sở thích] [Mạng] [Cài Đặt TCP/IP] [Dùng HTTP].
Màn hình [Dùng HTTP] được hiển thị.
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện, hãy nhập ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống, sau đó nhấn [Đăng Nhập]. ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống
3
Nhấn [Tắt] [Có].
 

Mẫu máy LCD 5 Dòng

1
Trên bảng thao tác, chọn [Menu] trong màn hình [Home], và nhấn . Màn hình [Home]
2
Nhấn [Sở thích]    [Mạng]    [Cài Đặt TCP/IP]    [Dùng HTTP]  .
Màn hình [Dùng HTTP] được hiển thị.
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện, hãy nhập ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống, sau đó nhấn [<Đăng Nhập>]  . ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống
3
Nhấn [Tắt]    [Có]  .
98CL-074