[Janakan Fail]

Pilih tetapan untuk penjanaan fail yang diimbas.
* Nilai dalam teks merah tebal adalah tetapan lalai bagi setiap item.

[Tetapan Imej Fail Output]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Biasa] [Janakan Fail]
Tetapkan nilai gama yang digunakan apabila fail yang diimbas ditukar kepada YCbCr untuk penghantaran.
Menetapkan nilai gama yang sepadan dengan paparan yang digunakan oleh penerima akan memastikan paparan imej adalah sama seperti yang asal.
[Nilai Gamma TX YCbCr]
[Gamma 1.0]
[Gamma 1.4]
[Gamma 1.8]
[Gamma 2.2]
Untuk maklumat tentang nilai gama paparan, lihat manual untuk paparan.
98CR-08H