Инициализиране на настройките и данните

Можете да инициализирате настройките и регистрираните данни, за да върнете устройството към фабричните настройки. Можете да инициализирате само определени настройки и данни или да инициализирате всички настройки и данни.
Инициализиране на определени настройки и данни
Можете да инициализирате следните елементи поотделно:
Меню с настройки: Инициализира настройките на [Меню] на екрана [Начало].
Ключ и сертификат: Инициализира настройките на ключа и сертификата, както и CA сертификата, и изчиства всичко освен предварително инсталирания ключ и сертификат.
Инициализиране на определени настройки и данни
Инициализиране на всички настройки и данни
Можете да върнете всички настройки към фабричните настройки и да изчистите всички съхранени данни, включително регистрационните файлове. Инициализацията се извършва, за да се предотврати достъпът до поверителна информация и неоторизирано използване, например при смяна или депониране на устройството.
Инициализиране на всички настройки и данни

Инициализиране на определени настройки и данни

Този раздел описва как да инициализирате настройките и данните с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
От операционния панел изберете [Меню] на екрана [Начало] и след това извършете инициализиране от [Предпочитания] или [Настройки за управл.]. [Инициализиране на мрежовите настройки]/[Управление на данни]
Изискват се администраторски права. В зависимост от елементите, които ще бъдат инициализирани, може да се наложи да рестартирате устройството.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Data Management].
Извежда се екранът [Data Management].
4
Изберете елемента за инициализиране.
Инициализиране на менюто за настройки
Щракнете върху [Initialize Menu] и изберете настройката, която да се инициализира, от [Menu to Initialize].
Когато инициализирате ключ и сертификат
Щракнете върху [Initialize Key and Certificate].
5
Щракнете върху [Initialize] [OK].
Определеният елемент се инициализира.
6
Излизане от Отдалечения ПИ.
Когато менюто с настройки е инициализирано
Когато някое от следните е инициализирано, рестартирайте устройството, за да приложите инициализираните настройки. Рестартиране на устройството
[Preferences]
[Function Settings]
[Management Settings]
[Network Settings]
Когато инициализирате ключ и сертификат
Функциите, използващи ключ и сертификат, като например TLS, са деактивирани. За да използвате тези функции отново, трябва да зададете ключа и сертификата и след това да разрешите функцията.
Когато [Настройки за управл.] от менюто с настройки е инициализирано
Това инициализира също ПИН кода за достъп до Отдалечен ПИ. За да използвате Отдалечен ПИ, трябва отново да зададете ПИН за достъп до Отдалечен ПИ. Задаване на ПИН за използване за Отдалечен ПИ

Инициализиране на всички настройки и данни

Използвайте операционния панел, за да инициализирате всички настройки и данни. Не можете да ги актуализирате с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
Изискват се администраторски права. Когато те се инициализират, устройството се рестартира автоматично.
Преди инициализиране проверете дали няма данни, които се обработват или чакат да бъдат обработени. Тези данни се изтриват, когато се извърши инициализирането.
1
На операционния панел изберете [Меню] на екрана [Начало] и натиснете Екран [Начало]
2
Натиснете [Настройки за управление]    [Инициализиране на всички данни/настройки]  .
Показва се екранът за потвърждение на инициализирането.
Ако се появи екранът за вход, въведете ИД и ПИН на системния мениджър и след това натиснете [<Вход>]  . ИД и ПИН на системния мениджър
3
Натиснете   [Да]  .
Всички настройки и данни се инициализират.
Когато инициализирането приключи, устройството се рестартира автоматично.
9762-04U