Inicjalizacja ustawień i danych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, możesz inicjalizować ustawienia i zarejestrowane dane. Możesz inicjalizować tylko określone ustawienia i dane lub wszystkie ustawienia i dane.
Inicjalizacja określonych ustawień i danych
Istnieje możliwość inicjalizacji oddzielnie następujących obiektów:
Menu ustawień: Inicjalizuje ustawienia [Menu] na ekranie [Główny].
Klucz i certyfikat: Inicjalizuje ustawienia klucza i certyfikatu oraz certyfikatu CA, a także usuwa wszystko poza zainstalowanym wcześniej kluczem i certyfikatem.
Inicjalizacja określonych ustawień i danych
Inicjalizacja wszystkich ustawień i danych
Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych oraz wyczyścić wszystkie zapisane dane, w tym dzienniki. Inicjalizacja jest wykonywana, aby zapobiec dostępowi do poufnych informacji i nieautoryzowanemu użyciu, np. podczas wymiany lub utylizacji urządzenia.
Inicjalizacja wszystkich ustawień i danych

Inicjalizacja określonych ustawień i danych

W tym rozdziale opisano, jak inicjalizować ustawienia i dane za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wykonaj inicjalizację z [Ustawienia] lub [Ustaw. zarządzania]. [Zainicjuj ustaw. sieciowe]/[Zarządzanie danymi]
Wymagane są uprawnienia administratora. W zależności od elementu, który ma być inicjalizowany, może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij [Zarządzanie danymi].
Zostanie wyświetlony ekran [Zarządzanie danymi].
4
Wybierz element, który chcesz inicjalizować.
Inicjalizacja menu Ustawienia
Kliknij na [Zainicjuj menu], a następnie wybierz z listy ustawienie, które ma zostać inicjalizowane z [Menu do zainicjowania].
W przypadku inicjalizacji klucza i certyfikatu
Kliknij [Zainicjuj klucz i certyfikat].
5
Kliknij opcje [Zainicjuj] [OK].
Inicjalizowany jest określony element.
6
Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.
W przypadku inicjalizacji menu Ustawienia
Jeśli któryś z poniższych elementów został zainicjalizowany, uruchom ponownie urządzenie, aby zastosować zainicjalizowane ustawienia. Ponowne uruchamianie urządzenia
[Ustawienia]
[Ustawienia funkcji]
[Ustawienia zarządzania]
[Ustawienia sieciowe]
W przypadku inicjalizacji klucza i certyfikatu
Funkcje wykorzystujące klucz i certyfikat, takie jak TLS, są wyłączone. Aby ponownie korzystać z tych funkcji, musisz ustawić klucz i certyfikat, a następnie włączyć funkcję.
W przypadku inicjalizacji [Ustaw. zarządzania] menu ustawień
Inicjalizuje to również kod PIN zdalnego dostępu do interfejsu użytkownika. Aby korzystać z zdalnego interfejsu użytkownika musisz ponownie ustawić kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika. Ustawianie kodu PIN do użycia w zdalnym interfejsie użytkownika

Inicjalizacja wszystkich ustawień i danych

Aby zainicjalizować wszystkie ustawienia i dane, użyj panelu sterowania. Nie można ich inicjalizować za pomocą zdalnego interfejsu z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora. Kiedy zostaną one zainicjalizowane, urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.
Przed inicjalizacją sprawdź, czy żadne dane nie są przetwarzane lub nie oczekują na przetworzenie. Dane te są usuwane podczas inicjalizacji.
1
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Ustawienia zarządzania] [Zainicjuj wszystkie dane/ustawienia] .
Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia inicjalizacji.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [<Zaloguj>] . Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
3
Naciśnij [Tak] .
Inicjalizowane są wszystkie ustawienia i dane.
Po zakończeniu inicjalizacji urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.
99R1-04U