Prípravy na používanie technológie AirPrint

Nastavte základné informácie, ktoré sú potrebné na používanie technológie AirPrint. Nakonfigurujte nastavenia súvisiace s funkciami a so zabezpečením, ktoré sa budú používať, podľa konkrétneho použitia a prostredia.

Nastavenie základných informácií funkcie AirPrint

Nakonfigurujte tieto nastavenia pomocou vzdialeného používateľského rozhrania z počítača. Na konfiguráciu nastavení nemôžete použiť ovládací panel.
Vyžadujú sa oprávnenia správcu.
1
Prihláste sa k vzdialenému PR v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného PR
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na [Network Settings] [AirPrint Settings] [Edit].
Zobrazí sa obrazovka [Edit AirPrint Settings].
4
Začiarknite políčko [Use AirPrint] a zadajte názov tlačiarne.
Pre názov tlačiarne zadajte názov na identifikáciu zariadenia pomocou jednobajtových alfanumerických znakov.
Ak je nastavené mDNS adresy IPv4, názov mDNS sa zadá ako názov tlačiarne. Po zmene názvu tlačiarne sa zmení aj názov mDNS.
* Ak zmeníte nastavený názov tlačiarne alebo názov mDNS, počítač Mac, ktorý bol pripojený za riadeniu, sa už možno nedokáže pripojiť. V takom prípade musíte zariadenie znova zaregistrovať v zariadení Mac.
5
Podľa potreby zadajte umiestnenie, zemepisnú dĺžku a šírku zariadenia.
Keď je umiestnenie zariadenia nastavené v časti [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings], rovnaký reťazec znakov sa zadá do umiestnenia. Ak zmeníte umiestnenie v nastaveniach AirPrint, zmení sa aj umiestnenie v časti Nastavenia informácií o zariadení.
6
Kliknite na tlačidlo [OK].
Nastavenia sa aplikujú.
7
Odhláste sa zo vzdialeného používateľského rozhrania.
Keď je povolená funkcia AirPrint, aktivované budú nasledujúce sieťové nastavenia:
mDNS (IPv4) [Nastavenia mDNS]
mDNS (IPv6) [Nastavenia mDNS]

Nastavenie funkcií a zabezpečenia na použitie s technológiou AirPrint

AirPrint používa protokol IPP.
Nastavenia môžete nakonfigurovať tak, aby ste zašifrovali komunikáciu TLS, a môžete nakonfigurovať overovanie IPP pri používaní protokolu.
Nakonfigurujte tieto nastavenia pomocou vzdialeného používateľského rozhrania z počítača. Na konfiguráciu nastavení nemôžete použiť ovládací panel.
Vyžadujú sa oprávnenia správcu.
Požadované prípravy
Pri šifrovaní komunikácie s TLS určte kľúč a certifikát, ktoré sa použijú na šifrovanú komunikáciu pomocou protokolu. Používanie protokolu TLS
1
Prihláste sa k vzdialenému PR v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného PR
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na [Network Settings] [IPP Print Settings] [Edit].
Zobrazí sa obrazovka [Edit IPP Print Settings].
4
Nakonfigurujete nastavenia IPP.
Obmedzenie používaných funkcií
Zrušte začiarknutie políčka [Use IPP Printing].
Keď zrušíte začiarknutie tohto políčka, tlač pomocou technológie AirPrint už viac nebude možná.
Šifrovanie komunikácie pomocou protokolu TLS
Začiarknite políčko [Allow Only When Using TLS] alebo [Use TLS].
Nastavenie overovania IPP
Začiarknite políčko [Use Authentication] a pomocou jednobajtových alfanumerických znakov nastavte meno používateľa, ktoré sa bude používať na overovanie IPP.
Ak chcete nastaviť heslo, začiarknite políčko [Set/Change Password] a zadajte rovnaké heslo v časti [Password] aj [Confirm] použitím jednobajtových alfanumerických znakov.
Tlač pomocou technológie AirPrint teraz vyžaduje overovanie a tieto funkcie môžu používať iba používatelia, ktorí poznajú používateľské meno a heslo overovania IPP.
5
Kliknite na tlačidlo [OK].
Nastavenia sa aplikujú.
6
Odhláste sa zo vzdialeného používateľského rozhrania.
99R4-036