Nie je možné tlačiť (bezdrôtová sieť LAN)

Pomocou nižšie uvedených tipov sa pokúste tento problém odstrániť.
Skontrolujte stav pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN.
Skontrolujte stav pripojenia zariadenia a v závislosti od stavu vykonajte príslušné kroky. Zobrazenie adresy MAC a informácií o pripojení pre bezdrôtovú sieť LAN
Ak zariadenie nie je pripojené k bezdrôtovej sieti LAN
Skontrolujte stav počítača a smerovača bezdrôtovej siete LAN (prístupové miesto) a stav zariadenia, a obnovte pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN. Nedá sa pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN
Ak je pripojenie slabé
V smerovači bezdrôtovej siete LAN zmeňte nasledujúce nastavenia a pokúste sa tlačiť:
Zmeňte kanál smerovača bezdrôtovej siete LAN. Ak existuje viacero smerovačov bezdrôtovej siete LAN, oddeľte kanály o päť alebo viac kanálov.
Podľa možnosti zväčšite priepustnosť smerovača bezdrôtovej siete LAN.
Sú zariadenie a počítač pripojené k rovnakému smerovaču bezdrôtovej siete LAN?
Keď používate počítač pripojený k bezdrôtovej sieti LAN, skontrolujte, či sa identifikátor SSID (identifikátor smerovača bezdrôtovej siete LAN) zariadenia a počítača zhoduje.
Zobrazenie adresy MAC a informácií o pripojení pre bezdrôtovú sieť LAN
Zobrazenie informácie o sieťovom pripojení počítača
Ak sa identifikátory SSID zariadenia a počítača nezhodujú, znova v zariadení nakonfigurujte nastavenia pripojenia do bezdrôtovej siete LAN a pripojte zariadenie k identifikátoru SSID, ku ktorému je pripojený počítač. Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
Je port tlačiarne počítača nakonfigurovaný správne? (Windows)
Ak nastavenia neboli nakonfigurované správne, zmeňte ich. Ak nie je k dispozícii žiadny port, pridajte nový port.
Zobrazenie portu tlačiarne
Konfigurácia portu tlačiarne (Windows)
Dokážete získať prístup ku vzdialenému používateľskému rozhraniu?
Ak nedokážete získať prístup ku vzdialenému používateľskému rozhraniu, nastavenia brány Firewall v zariadení môžu byť nesprávne a zabraňujú komunikácii s počítačom.
Pomocou nasledujúceho postupu zakážte na ovládacom paneli nastavenia brány Firewall a potom pomocou vzdialeného používateľského rozhrania znova nakonfigurujte bránu Firewall.
Vyžadujú sa oprávnenia správcu. Zariadenie je potrebné reštartovať, aby sa nastavenia použili.
1
Zakážte nastavenia brány Firewall.
Zakázanie filtra adries IPv4
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka]  [Predvoľby]   [Sieť]  [Nastavenia brány firewall]  [Filter adries IPv4]  [Filter na výstupe] alebo [Prichádzajúci filter]  [Vyp.]  Reštartujte zariadenie.
Zakázanie filtra adries IPv6
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka]  [Predvoľby]   [Sieť]  [Nastavenia brány firewall]  [Filter adries IPv6]  [Filter na výstupe] alebo [Prichádzajúci filter]  [Vyp.]  Reštartujte zariadenie.
Zakázanie filtra adries MAC
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka]  [Predvoľby]   [Sieť]  [Nastavenia brány firewall]  [Filter adries MAC]  [Filter na výstupe] alebo [Prichádzajúci filter]  [Vyp.]  Reštartujte zariadenie.
2
Správne nakonfigurujte bránu Firewall. Nastavenie brány firewall
Znova nainštalujte ovládač tlačiarne.
Odinštalujte nainštalovaný ovládač a potom ho znova nainštalujte.
Podrobné informácie o odinštalovaní a inštalácii ovládačov nájdete v príručke k ovládaču na lokalite s online príručkami.
https://oip.manual.canon/
Používate rezidentný softvér?
Ak používate rezidentný softvér (napríklad softvér zabezpečenia), zakážte ho a potom skúste tlačiť.
Dokážete tlačiť z iného počítača v sieti?
Ak nedokážete tlačiť z iného počítača, obráťte sa na predajcu alebo servisného zástupcu. Ak problém pretrváva
99R4-07X