הזזת המכשיר

המכונה היא חפץ כבד. בעת העברת המכשיר לניקוי או לשינוי מיקום, הקפד לבצע את ההליך שלהלן כדי למנוע פציעה, תאונה או נזק למכונה.
אם יש להעביר את המכשיר לצורך העברת למיקום חדש, השלכה וכדומה, יש לנקוט בצעדים הבאים כדי למנוע נזק ותקלות במהלך ההובלה:
הסר את מחסנית הטונר.
ארוז את המכשיר היטב באריזתו המקורית (קופסה) עם חומרי אריזה.
1
כיבוי המכשיר. כיבוי המכשיר
כיבוי המכשיר מוחק את כל הנתונים הממתינים להדפסה.
2
נתק את כבל החשמל בסדר המוצג.
3
נתק את כל הכבלים והכבלים המחוברים למכונה.
* מספר הכבלים והכבלים המחוברים משתנה בהתאם לסביבת השימוש.
4
בעת הובלת המכשיר למרחק גדול, יש להסיר את מחסנית הטונר כדי למנוע שפיכת טונר. החלפת מחסנית הטונר
5
פתח את מכסה הנייר הקדמי והוצא את כל הדפים.
אם מכווני הנייר הורחבו, החזר אותם למקומם כך שיתאימו למגירה.
6
סגור את המכסה הקדמי ופתח את כל שאר הרכיבים.
7
האם את המכשיר כדי להזיז אותו.
המכונה היא חפץ כבד. למידע אודות מידות ומשקל המכונה, עיין במפרט הבסיסי. מפרט בסיסי
8
הורד בעדינות את המכשיר.
להליך ההתקנה לאחר המעבר, ראה "מדריך התקנה." מדריכים של המכשיר
99LU-06C