קוד שגיאה מוצג

אם לא ניתן לבצע הדפסה או שמתרחשת שגיאה אחרת, קוד שגיאה (מספר תלת ספרתי המתחיל ב-"#") מוצג ביומן המשימות.
בחר את קוד השגיאה מהרשימה למטה, ובדוק כיצד לפתור את הבעיה.
#001 עד #099
#037 #099
#701 עד #799
#753 #766
#801 עד #899
#852 #853 #861 #863
#901 עד #999
#934
אם הבעיה נמשכת גם לאחר שניסית את שיטות פתרון הבעיות, פנה למשווק או לנציג השירות שלך. אם הבעיה נמשכת

#037

לא ניתן היה לבצע הדפסה עקב גודל הקובץ.
הפחת את גודל הקובץ או חלק את הקובץ.
בצע אופטימיזציה של הקובץ כדי להקטין אותו, או חלק את הקובץ ולאחר מכן הדפס אותו.

#099

משימת ההדפסה בוטלה.
זה לא מעיד על תקלה. בצעו את הפעולה שוב, לפי הצורך.

#753

המכשיר לא הצליח להתחבר לרשת עקב כבל Ethernet מנותק.
בדוק שכבל ה-Ethernet מחובר כהלכה.

#766

תוקף האישור פג.
עדכן את האישור, או השתמש באישור שפג תוקפו.
ניהול ואימות מפתח ואישור
האם התאריך והשעה הנוכחיים במכשיר נכונים?
בדוק את הגדרות התאריך והשעה. אם ההגדרות אינן נכונות, הגדר את אזור הזמן ולאחר מכן את התאריך והשעה הנוכחיים. הגדרת התאריך והשעה

#852

המכשיר כובה מסיבה כלשהי.
ודא שתקע החשמל מוכנס היטב לשקע.

#853

ההדפסה כשלה עקב סיבה כלשהי.
אם הפעולה בוטלה כאשר נתוני הדפסה נשלחו ממחשב למכשיר, נסה להדפיס שוב.
אחרת, בדוק את הדברים הבאים:
האם אתה מדפיס עבודה גדולה?
ייתכן שנפח הנתונים חורג מיכולת העיבוד של המכשיר. צמצם את מספר העמודים להדפסה, או הדפס כאשר אין נתוני הדפסה המודפסים או ממתינים להדפסה.
האם הנתונים להדפסה פגומים?
אם הנתונים פגומים, תקן את הנתונים.

#861

אתה משתמש במנהל התקן מדפסת לא נתמך, או שהנתונים שאתם מנסים להדפיס פגומים.
השתמש במנהל המדפסת של המכשיר ונסה להדפיס שוב.
הדפסה ממחשב
האם הנתונים להדפסה פגומים?
אם הנתונים פגומים, תקן את הנתונים.

#863

אירעה שגיאה שמונעת הדפסה.
הפעילו מחדש את המכשיר ולאחר מכן הדפיסו את הנתונים שוב.
הפעלת המכשיר מחדש

#934

המשימה נמחקה על ידי פונקציית מחיקה אוטומטית של משימות מושהות.
פתור את השגיאה שגרמה להשעיית העבודה.
תקן את השגיאה ונסה להדפיס שוב.
* השבת את הפונקציה 'מחיקה אוטומטית של משימות מושהות', או שנה את הזמן עד שהנתונים יימחקו אוטומטית. [Auto Delete Suspended Jobs]
99LU-089