کاغذهای چاپ‌شده به هم می‌چسبند

با بررسی موارد زیر عیب‌یابی کنید.
آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟
بررسی کنید که کاغذ موجود در دستگاه قابل استفاده باشد، و در صورت لزوم، آن را با کاغذ مناسب جایگزین کنید.
کاغذ قابل استفاده
بارگذاری کاغذ
اندازه و نوع کاغذ را براساس کاغذ بارگذاری شده تنظیم کنید. مشخص کردن اندازه و نوع کاغذ
از [Reduce Ppr. Sticking at Output] استفاده کنید.
ممکن است بتوان این مشکل را با تنظیم [Reduce Ppr. Sticking at Output] روی [On] بهبود بخشید.
صفحه [Home] در پنل عملیات [Menu]‏  [Adjustment/Maintenance]‏  [Adjust Image Quality]‏  [Special Processing]‏ [Reduce Ppr. Sticking at Output]‏  [On]‏
* اگر انتخاب [On] مشکل را حل نکرد، [Output Adjustment Mode] را نیز روی [On] تنظیم کنید.[Output Adjustment Mode]
* این تنظیم برای چاپ یک طرفه نیز مؤثر است.
99LS-07A