Pokretanje sučelja Remote UI

Da biste upotrebljavali sučelje za daljinski pristup Remote UI, unesite IP adresu uređaja u web-preglednik na računalu i prijavite se u načinu upravitelja sustava ili općem korisničkom načinu. Funkcije dostupne uz sučelje za daljinski pristup razlikuju se ovisno o modelu na koji se prijavite.
Potrebne pripreme
Provjerite radno okruženje sučelja za daljinski pristup Remote UI. Podržano okruženje
Povežite računalo na kojem upotrebljavate sučelje za daljinski pristup Remote UI s uređajem putem mreže. Postavljanje mreže
Provjerite IP adresu uređaja. Provjera statusa i postavki mreže
1
Iz web-preglednika na računalu pristupite sljedećem URL-u.
http://<IP adresa uređaja>/
Prikazuje se zaslon za prijavu u sučelje za daljinski pristup Remote UI.
Ako je komunikacija putem sučelja za daljinski pristup Remote UI šifrirana, može se pojaviti poruka s upozorenjem o sigurnosnome certifikatu. Ako nema problema s certifikatom ili postavkama TLS-a, možete nastaviti s radom.
Prilikom unosa IPv6 adrese umetnite IP adresu u zagrade [ ].
Primjer:
http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
Ako se zaslon za prijavu u sučelje za daljinski pristup Remote UI ne prikazuje
Ako se prikaže poruka kao što je [Cannot access Remote UI.], a zaslon za prijavu ne prikazuje se, pogledajte sljedeće:
Nije moguće pristupiti sučelju Remote UI (Udaljeni UI)
2
Odaberite [System Manager Mode] ili [General User Mode] i unesite podatke potrebne za prijavu.
[System Manager Mode]
Ako je postavljen ID upravitelja sustava, unesite ID upravitelja sustava i PIN upravitelja sustava. ID i PIN upravitelja sustava
* Za prijavu u načinu rada upravitelja sustava (pomoću ID-ja upravitelja sustava) morate promijeniti PIN upravitelja sustava sa zadane postavke. Postavljanje ID-ja odjela i PIN-a za administratora
[General User Mode]
Možete se prijaviti bez unosa korisničkog imena, no unesite korisničko ime za ispis prilikom pregledavanja i otkazivanja zadataka koji čekaju na ispis.
* Ako u upravljačkom programu pisača nije postavljeno korisničko ime, automatski se postavlja korisničko ime za prijavu na računalo koje je poslalo podatke za ispis.
[Remote UI Access PIN]
Ako je postavljen pristupni PIN sučelja za daljinski pristup Remote UI, unesite taj PIN.
3
Kliknite [Log In].
Prikazuje se stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
4
Kada završite s radom, kliknite [Log Out].
Zaslon za prijavu prikazuje se nakon odjave iz sučelja za daljinski pristup Remote UI.
Pri upotrebi sučelja za daljinski pristup Remote UI nemojte pristupati drugim web-mjestima.
Određivanje razdoblja do automatske odjave korisnika
Korisnik se automatski odjavljuje iz sučelja za daljinski pristup Remote UI ako se određeno vrijeme ne poduzimaju nikakve radnje. Slijedite postupak u nastavku da biste postavili razdoblje nakon kojeg se korisnik odjavljuje.
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu upravitelja sustava [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings] [Edit] unesite razdoblje nakon kojeg će se korisnik odjaviti [OK]
99LW-04F