Ispisani listovi papira lijepe se jedan za drugi

Otklonite poteškoće tako što ćete provjeriti sljedeće stavke.
Koristite li odgovarajući papir?
Provjerite može li se koristiti papir koji se nalazi u uređaju te ga po potrebi zamijenite odgovarajućim papirom.
Papir koji se može upotrijebiti
Umetanje papira
Postavite veličinu i vrstu papira prema umetnutom papiru. Definiranje formata i vrste papira
Pokušajte upotrijebiti postavku [Smanji lijep. pap. na izlazu].
Problem možda nestane ako postavite [Smanji lijep. pap. na izlazu] na [Uključeno].
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči  [Izbornik]  [Podešavanje/održavanje]  [Prilagodi kvalitetu slike]  [Posebna obrada] [Smanji lijep. pap. na izlazu]  [Uključeno]
* Ako se problem ne riješi odabirom postavke [Uključeno], i [Način za podešavanje izlaza] postavite na [Uključeno].[Način za podešavanje izlaza]
* Ta se postavka primjenjuje i na jednostrani ispis.
99LW-07A