กระดาษม้วนงอ

แก้ไขปัญหาด้วยการตรวจสอบตามรายการด้านล่าง
คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่
ตรวจสอบว่ากระดาษในเครื่องใช้งานได้หรือไม่ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสมตามความจำเป็น
กระดาษที่สามารถใช้ได้
การใส่กระดาษ
ตั้งค่าขนาดและชนิดกระดาษตามกระดาษที่ใส่ การระบุขนาดและประเภทกระดาษ
การตั้งค่า [การแก้ไขกระดาษม้วน] เป็น [เปิด] อาจแก้ไขปัญหาได้
หน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน  [เมนู]    [การปรับ/บำรุงรักษา]    [ปรับคุณภาพรูปภาพ]    [กระบวนการพิเศษ]    [กระบวนการกระดาษพิเศษ]    [การแก้ไขกระดาษม้วน]    [เปิด]  
* เมื่อคุณเลือก [เปิด] ซึ่งอาจส่งผลให้งานพิมพ์เลือนราง
การตั้งค่า [สลับวิธีการป้อนกระดาษ] เป็น [ลำดับความสำคัญการพิมพ์ด้านข้าง] อาจแก้ไขปัญหาได้
[Home] บนแผงการดำเนินงาน [เมนู]    [การตั้งค่าฟังก์ชัน]    [ธรรมดา]    [การตั้งค่าการป้อนกระดาษ]    [สลับวิธีการป้อนกระดาษ]    [ถาดกระดาษ 1] [ลำดับความสำคัญการพิมพ์ด้านข้าง]  
* เมื่อคุณเลือก [ลำดับความสำคัญการพิมพ์ด้านข้าง] ความเร็วในการพิมพ์สำหรับการพิมพ์แบบ 1 ด้านจะลดลง
ใส่กระดาษโดยให้ด้านที่จะพิมพ์ (ด้านหน้าและด้านหลังกระดาษ) กลับด้าน
* ในบางกรณี อาการอาจแย่ลงขึ้นอยู่กับกระดาษที่ใช้ ในกรณีนี้ ให้พิมพ์บนด้านเดิมของกระดาษ
คุณกำลังใช้กระดาษที่ดูดซับความชื้นไว้หรือไม่
ลองใช้วิธีต่อไปนี้ตามลำดับด้านล่าง:
ตรวจสอบข้อควรระวัง และเปลี่ยนกระดาษเป็นกระดาษแห้ง
ข้อควรระวังเมื่อจัดการกับกระดาษ
การใส่กระดาษ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าชนิดกระดาษเป็นกระดาษที่บางขึ้น การระบุขนาดและประเภทกระดาษ
98E0-078