กระดาษที่พิมพ์ติดกัน

แก้ไขปัญหาด้วยการตรวจสอบตามรายการด้านล่าง
คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่
ตรวจสอบว่ากระดาษในเครื่องใช้งานได้หรือไม่ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสมตามความจำเป็น
กระดาษที่สามารถใช้ได้
การใส่กระดาษ
ตั้งค่าขนาดและชนิดกระดาษตามกระดาษที่ใส่ การระบุขนาดและประเภทกระดาษ
ลองใช้ [ลดกระดาษติดกันเมื่อจ่ายออก]
การตั้งค่า [ลดกระดาษติดกันเมื่อจ่ายออก] เป็น [เปิด] อาจแก้ไขปัญหาได้
หน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน  [เมนู]    [การปรับ/บำรุงรักษา]    [ปรับคุณภาพรูปภาพ]    [กระบวนการพิเศษ]   [ลดกระดาษติดกันเมื่อจ่ายออก]    [เปิด]  
* หากการเลือก [เปิด] ไม่สามารถแก้ปัญหา ให้ตั้งค่า [โหมดการปรับกระดาษออก] เป็น [เปิด] ด้วย[โหมดการปรับกระดาษออก]
* การตั้งค่านี้ยังมีผลกับการพิมพ์แบบ 1 ด้านอีกด้วย
98E0-07A