Cách Vận Hành Bảng Thao Tác

Sử dụng các phím trên bảng thao tác để đặt các chức năng khác nhau và kiểm tra các cài đặt.

Cuộn Màn Hình

Khi thanh cuộn xuất hiện trên màn hình, điều này biểu thị rằng có các mục hoặc thông tin không thể hiển thị hoàn toàn trên màn hình. Sử dụng  hoặc để cuộn màn hình theo hướng được nhấn. Mục hiện được chọn sẽ được đảo ngược.

Di Chuyển Đến Màn Hình Tiếp Theo Hoặc Trước Đó

Để di chuyển đến màn hình tiếp theo, hãy nhấn  hoặc . Để trở về màn hình trước đó, hãy nhấn hoặc .

Xác Nhận Mục Đã Chọn

Để xác nhận mục đã chọn, hãy nhấn .

Sử Dụng Thanh Trượt Để Đặt Giá Trị

Để điều chỉnh giá trị, hãy nhấn  hoặc .
98CU-023