Enviament d'I-faxos

1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
Quan aparegui la pantalla per seleccionar el gruix de l'original, seleccioneu el gruix de l'original que utilitzareu. (Apareix si <Opcs. pred. gruix original per llegir des d'alimentador> està definit en <Especificar sempre>. <Opcs. pred. gruix original per llegir des d'alimentador>)
2
Premeu <Llegir i enviar>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de lectura.  Pantalla de funcions bàsiques de lectura
Especificació de destinacions de la llibreta d'adreces
Especificació de destinacions des de botons d'accés ràpid
Introducció manual de destinacions
Especificació de destinacions al servidor LDAP
Només podeu canviar les destinacions de <Detalls> que s'han especificat amb la nova adreça i les destinacions obtingudes a través d'un servidor LDAP.
Si l'equip servidor executa les opcions d'informació d'administració del sistema, l'autenticació entre l'equip servidor i l'equip client es duu a terme mentre l'equip client obté la llibreta d'adreces remota o els botons d'accés ràpid. L'autenticació es fa contrastant l'identificador de l'administrador i el PIN de l'administrador del sistema establerts per l'equip servidor i l'equip client. Canvi de l'ID i el PIN de l'administrador del sistema
La disponibilitat de la Llibreta d'adreces remota/dels botons d'accés ràpid depèn de l'estat de les opcions d'informació de l'administrador del sistema per a l'equip servidor i l'equip client, tal com es mostra a continuació.
Quan l'equip servidor està executant les opcions d'informació d'administració del sistema
Quan l'equip client està executant les opcions d'informació d'administració del sistema
L'identificador d'administrador del sistema i el PIN del sistema de l'equip servidor i de l'equip client coincideixen
Pot utilitzar la llibreta d'adreces remota o el botó d'accés ràpid
En execució
En execució
Coincideix
No coincideix
No
No en execució
-
No
No en execució
En execució
-
No en execució
-
4
Premeu <Opcions> i especifiqueu les opcions de lectura que vulgueu.
Vegeu les seccions següents per obtenir-ne més informació.
Funcions bàsiques per llegir originals
Lectura amb claredat
Lectura eficient
Funcions útils de lectura
5
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegeixen i comença l'enviament.
Per cancel·lar la lectura, premeu <Cancel·lar> o  (Aturar)  <Sí>.
Quan es mostra <Premeu la tecla [Inici] per llegir el següent original.>
Per cancel·lar l'enviament, premeu <A Monitor estat>  seleccioneu un document  <Cancel·lar> <Sí>.
Consultar el nombre total de destinacions especificades
El nombre total de destinacions especificades apareix a la part superior dreta de la pantalla. Això permet confirmar que el nombre de destinacions és correcte abans d'enviar.
Per enviar amb la informació del remitent
Podeu enviar I-faxos amb el nom i l'adreça d'I-fax del remitent. <ID de terminal TX>
Per comprovar els estats dels documents enviats
A la pantalla <Monitor estat>, podeu comprovar els estats dels documents enviats. Aquesta pantalla permet enviar I-faxos una altra vegada o cancel·lar l'enviament després de comprovar els estats.
Si <Mostrar avís en acceptar el treball> està establert en <On>, la pantalla <Monitor estat> pot aparèixer a partir de la pantalla següent mostrada després de rebre un treball d'enviament. <Mostrar avís en acceptar el treball>
Per imprimir l'informe dels resultats d'enviament
A la pantalla de funcions bàsiques de lectura, si premeu <Opcions>  <Informe de TX>, podreu configurar l'equip perquè imprimeixi automàticament un informe amb els resultats d'enviament.
Per establir aquest paràmetre per a tots els treballs d'<Opcions>, cal seleccionar <Només si hi ha error> o <Off> a <Informe de TX> i, a continuació, establir <Permetre impressió des d'opcions> en <On>.
Per enviar fitxers de manera segura
La comunicació TLS permet enviar fitxers xifrats. Configuració de la clau i el certificat per a TLS
Si s'introdueixen diversos fulls
La lectura s'interromp i el missatge apareix a la pantalla. Seguiu les instruccions per eliminar l'encallament. Quan l'hàgiu solucionat, es mostrarà la pantalla per reprendre el treball. Si l'equip detecta per error diversos fulls a l'alimentador, premeu <No detectar alimentació de diversos fulls> per reprendre la lectura.
Si voleu que l'equip no us notifiqui de l'entrada de diversos fulls a l'alimentador, realitzeu una de les operacions següents.
 Cada vegada que envieu documents, premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de lectura  seleccioneu <Detectar alim. diversos fulls> per desactivar l'opció.
 Establiu <Establir detec. aliment. diversos fulls com a predeterm.> en <Off>. <Establir detec. aliment. diversos fulls com a predeterm.>
Si les fotos de la imatge enviada són massa fosques o clares, no es poden eliminar els colors de fons dels originals en color.
Es pot millorar la qualitat de la imatge enviada si es compleixen les següents condicions.
Tipus de treball: Llegir i enviar (I-fax)
<Selecció color>: <Blanc i negre>
<Tipus d'original>: <Text>
<Densitat>  <Densitat del fons>: <Auto>
<Resolució>: 200 ppp x 400 ppp, 300 ppp x 300 ppp, 400 ppp x 400 ppp, o 600 ppp x 600 ppp
<Prioritat veloc. lect./qualit. imatge en B/N>  Treballs d'enviament d'I-fax: <Prioritzar qualitat> (<Prioritat veloc. lect./qualit. imatge en B/N>)
CONSELLS
Comprovació d'imatges llegides abans d'enviar-les
Podeu comprovar les imatges llegides a la pantalla de visualització prèvia abans d'enviar. Comprovació dels originals llegits abans d'enviar-los/desar-los (Visualització prèvia)
Desament d'opcions utilitzades freqüentment
Podeu combinar les destinacions comunes i les opcions de lectura en un botó de l'equip per fer-ho servir en un altre moment. Si premeu el botó desat quan llegiu originals, podreu completar ràpidament les opcions. Desament d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
A377-0F1