Configuració d'opcions de DNS

El servidor DNS és un ordinador que converteix els noms de dispositius (noms de domini) a Internet en adreces IP. Hi ha molts servidors DNS a Internet arreu del món. Cooperen entre ells per establir una correspondència entre noms de domini i adreces IP. En aquesta secció es descriuen els passos per configurar l'adreça del servidor DNS, el nom d'amfitrió i el nom d'àmbit de l'equip. També podeu configurar l'equip de manera que es porti a terme una actualització automàtica si es canvia la correspondència entre el nom d'amfitrió i l'adreça IP. Si configureu el DNS en un entorn IPv6, confirmeu si es poden utilitzar adreces IPv6 (Configuració d'una adreça IPv6). A més a més, podeu establir una correspondència amb una adreça IP obtenint el nom amfitrió mitjançant un servidor DHCP sense introduir manualment el nom d'amfitrió de l'equip.

Configuració d'opcions de DNS

1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències> <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Opcions de DNS>.
3
Especifiqueu una adreça de servidor DNS.
1
Premeu <Opcions d'adreça de servidor DNS>.
2
Configureu les opcions necessàries.
Segons el vostre entorn, introduïu una adreça IP del servidor DNS.
<IPv4>
Premeu <Servidor DNS primari> i introduïu una adreça IPv4 del servidor DNS.
Si hi ha un servidor DNS secundari, introduïu-ne l'adreça IP. Si no establiu un servidor DNS secundari, introduïu "0.0.0.0".
<IPv6>
Premeu <Servidor DNS primari> i introduïu una adreça IPv6 del servidor DNS. No podeu introduir adreces que comencen amb "ff" (adreça multidifusió), adreces que només continguin "0" ni o adreces d'enllaç local.
Si hi ha un servidor DNS secundari, introduïu-ne l'adreça IP. No podeu introduir adreces que comencen amb "ff" (adreça multidifusió), adreces que només continguin "0" ni o adreces d'enllaç local. Aquesta columna es pot deixar en blanc.
3
Premeu <Bé>.
4
Especifiqueu el nom d'amfitrió i el nom de domini de l'equip.
1
Premeu <Opcions de nom domini/nom amfitrió DNS>.
2
Configureu les opcions necessàries.
<IPv4>
Premeu <Nom de l'amfitrió> i introduïu el nom d'amfitrió de l'equip per desar-lo al servidor DNS utilitzant caràcters alfanumèrics.
Premeu <Nom de domini> i introduïu el nom de domini al qual pertany l'equip utilitzant caràcters alfanumèrics (Exemple: "exemple.com").
<IPv6>
Per establir el nom amfitrió i el nom de domini perquè coincideixin amb els d'IPv4, premeu <On> en <Usar el mateix nom d'amfitrió/nom de domini que per a IPv4>. Per establir-los perquè siguin diferents dels d'IPv4, premeu <Off>.
Per establir el nom amfitrió perquè sigui diferent de l'IPv4, premeu <Nom de l'amfitrió> i introduïu el nom d'amfitrió de l'equip per desar-lo al servidor DNS utilitzant caràcters alfanumèrics.
Per establir el nom de domini perquè sigui diferent del d'IPv4, premeu <Nom de domini> i introduïu el nom de domini al qual pertany l'equip per desar-lo utilitzant caràcters alfanumèrics. (Exemple: "exemple.com").
Si establiu l'opció <Usar DHCPv6> en <On> per a les opcions d'adreça amb estat (Configuració d'una adreça IPv6), el nom de domini configurat manualment se sobreescriu. Si establiu l'opció <Usar el mateix nom d'amfitrió/nom de domini que per a IPv4> en <On>, s'utilitza el nom de domini recuperat del servidor DHCPv6.
3
Premeu <Bé>.
5
Establiu actualitzacions de correspondència automàtiques.
1
Premeu <Opcions d'actualització dinàmica de DNS>.
2
Configureu les opcions necessàries.
<IPv4>
Per actualitzar automàticament la informació quan la correspondència entre el nom d'amfitrió i l'adreça IP canvia en un entorn com ara DHCP, premeu <On> a <Actualització dinàmica de DNS>.
<IPv6>
Per actualitzar automàticament la informació quan la correspondència entre el nom d'amfitrió i l'adreça IP canvia en un entorn com ara DHCP, premeu <On> a <Actualització dinàmica de DNS>.
Establiu en <On> l'adreça que vulgueu desar com a servidor DNS a <Desar adreça sense estat>/<Desar adreça manual>/<Desar adreça amb estat>. Tingueu en compte que l'actualització automàtica no es pot portar a terme si totes estan establertes en <Off>.
3
Premeu <Bé>.
6
Configureu les opcions d'mDNS.
1
Premeu <Opcions d'mDNS>.
2
Configureu les opcions necessàries.
<Usar IPv4 mDNS>
Per activar la funció DNS en un entorn sense servidor DNS, premeu <On>.
Premeu <Nom mDNS> i introduïu el nom mDNS que vulgueu amb caràcters alfanumèrics.
<Usar IPv6 mDNS>
Per activar la funció DNS en un entorn sense servidor DNS, premeu <On>.
Per establir les mateixes opcions que IPv4 per al nom mDNS, premeu <On> per a <Usar mateix nom mDNS que IPv4>. Per utilitzar altres opcions, premeu <Nom mDNS> i introduïu el nom mDNS que vulgueu amb caràcters alfanumèrics.
Si establiu <Usar IPv4 mDNS> en <On>, l'equip no passarà totalment al mode de repòs.
Si establiu <Usar IPv6 mDNS> en <On>, l'equip no passarà totalment al mode de repòs.
3
Premeu <OK>.
7
Premeu  (Configuració) <Sí>.

Ús d'un servidor DHCP

Podeu obtenir un nom d'amfitrió utilitzant el servidor DHCP.
La configuració opcional del DHCP només s'aplica a la línia principal.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv4> o <Opcions d'IPv6> <Opcions d'accessori DHCP>.
3
Porteu a terme la configuració necessària.
Pot ser que alguns elements no apareguin a <Opcions d'IPv6>.
<Obtenir nom de l'amfitrió>
Per obtenir un nom d'amfitrió mitjançant el servidor DHCP, premeu <On>.
<Actualització dinàmica de DNS>
Perquè el servidor DHCP actualitzi automàticament la informació corresponent a l'actualització entre les adreces IP i els noms d'amfitrió sense utilitzar l'equip, premeu <On>.
<Obtenir adreça de servidor DNS>
Per obtenir l'adreça IP del servidor DHCP, premeu <On>.
<Obtenir nom de domini>
Per obtenir un nom de domini mitjançant el servidor DHCP, premeu <On>.
<Obtenir adreça de servidor WINS>
Per obtenir un nom de domini mitjançant el servidor WINS, premeu <On>.
<Obtenir adreça de servidor SMTP>
Per obtenir un nom de domini mitjançant el servidor SMTP, premeu <On>.
<Obtenir adreça de servidor POP>
Per obtenir un nom de domini mitjançant el servidor POP, premeu <On>.
4
Premeu <Bé>.
5
Premeu  (Configuració) <Sí>.
A377-060