<Ustaw Odbiorcę>

Określ ustawienia dla rejestrowania odbiorców i książki adresowej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Listy adresowe>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Listę odbiorców zarejestrowanych w Książce adresowej lub pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego można wydrukować. Drukowanie listy ustawień
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Listy adresowe>
<Lista Adresowa 1> do <Lista Adresowa 10>, <Wybieranie jednoprzyciskowe>, <Lista adr. dla adminis.>, <Drukuj listę>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
Nawet jeżeli w opcji <Zarządz. Kodami Dostępu do Książek Adres.> wybierzesz ustawienie <Włącz>, wszyscy odbiorcy, wliczając odbiorców których zapisano wraz z kodem dostępu, zostaną wydrukowani.

<Zapisz odbiorców>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
W książce adresowej urządzenia można zapisywać odbiorców. Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz odbiorców>
<Zarej. nowych odbiorców>, <Szczegóły/Edytuj>, <Usuń>, <Wyszukiw. po nazwach>
Tak
Tak
Tak*1
Tak*2
C
Address Book
*1 <Serwer do Przesz.:>: Nie
*2 <Osobis. lista adresowa>, <User Group Address List>: Nie

<Zmień nazwę listy adresowej>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Możesz zmienić nazwę każdej listy adresowej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zmień nazwę listy adresowej>
<Lista Adresowa 1> do <Lista Adresowa 10>, <Zmiana nazwy>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Address Book

<Zare. przy. wybie. jednoprzycisko.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Odbiorców można przypisywać do przycisków wybierania jednoprzyciskowego urządzenia. Rejestrowanie odbiorcy pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zare. przy. wybie. jednoprzycisko.>
<001> do <200>, <Zapisz/Edytuj>, <Usuń>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Address Book

<Zmień Domyślne Wyświetl. Książki Adres.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Możesz określić rodzaj Książki adresowej, która będzie wyświetlana po naciśnięciu opcji <Książka adresowa> na ekranie Podstawowych funkcji Faks lub ekranie Podstawowych funkcji Skanuj i wyślij.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zmień Domyślne Wyświetl. Książki Adres.>
<Lokalny>, <Serwer LDAP>, <Zdalne>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Hasło Książki Adresowej>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Można ustanowić PIN dla Książki adresowej. Ograniczenie korzystania z książki adresowej
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Hasło Książki Adresowej>
<Ustaw>:
<PIN>: Wprowadź kod PIN (maksymalnie 7 cyfr)
<Potwierdź>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Zarządz. Kodami Dostępu do Książek Adres.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Możesz ustawić, czy umożliwiać użytkownikom ustawianie kodu dostępu dla odbiorcy podczas jego rejestrowania w Książce adresowej. Ograniczenie korzystania z książki adresowej
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zarządz. Kodami Dostępu do Książek Adres.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Załącz hasło podczas eksportu książki adresowej>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Po wybraniu dla tej opcji ustawienia <Włącz> możesz wybrać, czy podczas eksportowania Książki adresowej za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) uwzględniane mają być hasła zarejestrowane dla odbiorców.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Załącz hasło podczas eksportu książki adresowej>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Można ustawić, czy poniższe hasła mają być eksportowane:
Hasło dla połączeń podadresów zaprogramowane dla odbiorców faksu
Hasło uwierzytelniania ustawione dla odbiorców będących serwerem plików (w tym tych określonych w lokalizacji Zaawansowana przestrzeń otwieranej z zewnątrz)

<Zapisz Serwer LDAP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Możesz zdefiniować ustawienia serwera LDAP używanego podczas wyszukiwania i zapisywania odbiorców, takie jak nazwa i adres. Rejestracja serwera LDAP
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz Serwer LDAP>
<Zapisz>, <Szczegóły/Edytuj>, <Usuń>, <Drukuj listę>
Tak
Tak
Tak
Nie
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Usuń>, <Drukuj listę>: Nie

<Auto Wyszukiwan. Przy Użyciu Serwera LDAP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Po wybraniu dla tej opcji ustawienia <Włącz> możesz od razu rozpocząć wyszukiwanie po uzyskaniu dostępu do serwera LDAP z poziomu panelu sterowania urządzenia.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Auto Wyszukiwan. Przy Użyciu Serwera LDAP>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Automatycznie wyszukiwanie jest wykonywane tylko dla pierwszego zarejestrowanego serwera LDAP – wyświetlanego na szczycie rozwijanej listy serwerów LDAP.

<Potwierdź certyfikat TLS dla dostępu serwera LDAP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Możesz zdecydować, czy po połączeniu z serwerem LDAP mają być weryfikowane certyfikaty TLS.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potwierdź certyfikat TLS dla dostępu serwera LDAP>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<CN>: Wł., Wył.

<Zmień domyślne warunki wyszukiwania LDAP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Możesz zarejestrować najczęściej wykorzystywane warunki wyszukiwania jako ustawienia domyślne przeszukiwania serwera LDAP.
Rejestrowanie domyślnych warunków wyszukiwania dla każdego serwera LDAP
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zmień domyślne warunki wyszukiwania LDAP>
<Zapisz>, <Zainicjuj>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Personal Setting Information

<Zapisz/Edytuj Warunki Wyszukiwania LDAP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Możesz dodać atrybuty wyszukiwania, które będą wykorzystywane podczas wyszukiwania na serwerze LDAP.
Atrybuty wyszukiwania LDAP
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz/Edytuj Warunki Wyszukiwania LDAP>
<Nazwa>, <E-Mail>, <Faks>, <Organizacja>, <Jednostka organizacyjna>,
<Nie zarejestro. 1>, <Nie zarejestro. 2>:
<Zapisz/Edytuj>, <Usuń>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information

<Ust. dla wyszukaj po nazwie pod. uży. serwera LDAP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Za pomocą opcji „Wyszukiw. po nazwach” możesz określić atrybut używany do wyszukiwania na serwerze LDAP odbiorców według ich nazwy.
Konfigurowanie opcji „Wyszukiw. po nazwach” na potrzeby wyszukiwania LDAP
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ust. dla wyszukaj po nazwie pod. uży. serwera LDAP>
<Typ nazwy dla atrybutu wyszukiwania>:
CN, commonname, pełnaNazwa, Wyświetl nazwę, sn, nadanaNazwa, Niest.
Tak
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtr>:
Zawiera, Nie zawiera, Równe, Różni się od, Zaczyna się na, Kończy się na

<Pobier. Zdalnej Książki Adres.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Określ ustawienia dla przechwytywania zdalnej książki adresowej.

<Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Określ ustawienia dla upubliczniania zdalnej książki adresowej.

<Użyj osobistej listy adresowej>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Możesz wybrać, czy korzystać z prywatnej Książki adresowej użytkownika, który zalogował się do urządzenia z wykorzystaniem zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj osobistej listy adresowej>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Użyj listy adresowej użytkownika grupy>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustaw Odbiorcę>
Można ograniczyć użycie opcji <User Group Address List>. Gdy jednak administrator uzyskuje dostęp do urządzenia z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), może zarejestrować/edytować opcję <User Group Address List> bez względu na to ustawienie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj listy adresowej użytkownika grupy>
<Włącz>, <Włącz (Tylko przeglądaj)>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Możesz także zmienić nazwę książki adresowej grupy użytkowników podczas zmiany nazwy grupy użytkowników. Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, wciśnij [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] zaznacz pole wyboru [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name].
9ELA-0SH