<Ustawienia Podajnika Papieru>

Określ ustawienia podawania papieru, które są wspólne dla wszystkich funkcji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Podajnika Papieru>
Możesz skonfigurować źródło papieru używane podczas kopiowania/drukowania ustawiając opcję <Wybierz Papier> na <Automatycznie>. To ustawienie funkcjonuje również, gdy papier w obecnym źródle papieru wyczerpie się podczas kopiowania/drukowania. Automatyczny wybór odpowiedniego źródła papieru dla określonej funkcji
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz>
<Kopia>, <Drukarka>, <Dostęp do zapisanych plików>, <Odbiór/Faks>, <Inny>
<Optymalna Wydajność>*1: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
<Taca Wielofunkc.>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
Inne: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopia>: <Rozważ kolor>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopia>: <Rozważ typ papieru>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
<Drukarka>: <Użyj Grupy>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
*1 Może nie być dostępne w przypadku niektórych modeli.

<Automat. wybór źródła papieru oparty o kolor>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Podajnika Papieru>
Zgodnie z ustawieniami skonfigurowanymi dla opcji <Wybierz Kolor>, szuflada na papier jest wybierana automatycznie. Jeśli oryginał zeskanowano ustawieniem <Automatyczny (Kolor/Cz-B)>, używany jest tryb koloru wybrany dla skanowania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Automat. wybór źródła papieru oparty o kolor>
<Taca Wielofunkc.> i inne: <Kolor>, <Czarno-biały>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
Ustawienie inne niż <Czarno-biały> jest wybrane dla <Kolor>.
To ustawienie ma tylko zastosowanie do kopiowania.
To ustawienie obowiązuje tylko wtedy, gdy <Rozważ kolor> w <Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz> ustawiono na <Włącz>.
W następujących przypadkach źródło papieru ustawione w <Kolor>, jest wybierane automatycznie, niezależnie od trybu koloru określonego przy kopiowaniu.
Kiedy ustawiony jest tryb Łączenie Bloków Zadania
Kiedy ustawiono tryby Oryginały o różnych formatach i Budowanie zadań

<Przełączanie metody podawania>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Podajnika Papieru>
W przypadku regularnego używania papieru z logo, np. papieru firmowego, podczas drukowania zarówno jednostronnego, jak i dwustronnego, można wybrać dla tej opcji ustawienie <Priorytet Druku Strony>, aby drukować pierwszą stronę zawsze z przodu bez konieczności zmiany orientacji papieru. Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Przełączanie metody podawania>
<Taca Wielofunkc.> i inne: <Priorytet szybkości>, <Priorytet Druku Strony>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
Gdy wybrane jest ustawienie <Priorytet Druku Strony>, opcje automatycznego wyboru papieru i automatycznego przełączania szuflady są dla źródeł papieru niedostępne. Ponadto w przypadku druku jednostronnego szybkość drukowania jest mniejsza.
Ustawienie <Priorytet Druku Strony> jest włączone tylko wtedy, kiedy ustawiony jest papier przeznaczony do druku obustronnego (Papier dostępny do kopiowania dwustronnego / drukowania dwustronnego). Dla innego papieru, pojawia się komunikat <Włóż papier.> i papier nie jest podawany lub ustawienie <Priorytet Druku Strony> jest nieaktywne.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ładowania papieru, patrz Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru.

<Wygasł Czas Wstrzymanego Zadania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Podajnika Papieru>
Jeśli dla tego ustawienia wybrano wartość <Włącz> i dane zadanie jest wstrzymane z powodu na przykład braku papieru, urządzenie automatycznie drukuje następne zadanie po upływie określonego czasu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wygasł Czas Wstrzymanego Zadania>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
0 do 5 do 999min.
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli zadanie zostało wstrzymane, z powodu wyczerpania się papieru w trakcie jego realizacji, następne zadanie nie będzie przetwarzane, pomimo że upłynął określony czas wstrzymania zadania.
Informacje na temat automatycznego usuwania zawieszonych zadań, patrz <Automatyczne usuwanie zawieszonych zadań>.
9ELA-0LR