<Nastavení výstupu papíru>

Zadejte nastavení pro výstup papíru, která jsou společná pro všechny funkce.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka označená hvězdičkou (*)
Objeví se jenom, když máte nainstalovaný daný doplněk.

<Output Tray Settings> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Pro každou funkci lze nastavit výstupní přihrádku. Zadání výstupní přihrádky pro potištěný papír
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení výstupní přihrádky>
<Domácí pozice přih.>*1: <Přihrádka A>, <Přihrádka B>, <Přihrádka C>, <Vyp>
<Přihrádka A>: <Kopie>, <Přístup k uloženým souborům>, <Tiskárna>, <Příjem>, <Jiné>, <IP fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Přihrádka B>: <Kopie>, <Přístup k uloženým souborům>, <Tiskárna>, <Příjem>, <Jiné>, <IP fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Přihrádka C>: <Kopie>, <Přístup k uloženým souborům>, <Tiskárna>, <Příjem>, <Jiné>, <IP fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Přihrádka D>*1: <Kopie>, <Přístup k uloženým souborům>, <Tiskárna>, <Příjem>, <Jiné>, <IP fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
Ano
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
*1 U některých modelů se nemusí zobrazit.

<Použít volitelnou výstupní přihrádku> (pouze Řada 4900) *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Zadejte, zda chcete použít přihrádku volitelného zařízení jako výstupní přihrádku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít volitelnou výstupní přihrádku>
<Výstupní přihrádka 1>: <Zap>, <Vyp>
<Výstupní přihrádka 2>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ne
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
Výstupní přihrádky, které lze použít, se liší v závislosti na připojeném volitelném zařízení, například na finišeru. Další informace viz Volitelná zařízení.

<Režim Objemná sada> (pouze Řada 8900) *

 (Nastavení/Uložení) <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Má-li stroj více výstupních přihrádek a je vybaven finišerem, můžete provést pevné nastavení přihrádek.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Režim Objemná sada>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Když zde nastavíte <Zap>, efekty následujících faktorů můžou vést k problémům, jako je nesprávný výstup stránek do přihrádky nebo vypadávání z přihrádky.
Teplota a vlhkost
Charakteristika papíru a jeho kroucení
Stohy listů přesahující specifikace tiskárny (Podle použitého papíru a nastavení funkcí může počet listů vložených do přihrádky přesáhnout určené limity.)
Je-li tato funkce nastavena na <Zap>, pak se výtisky budou do výstupních přihrádek podávat vždy v tomto pořadí: Přihrádka B → Přihrádka A → Přihrádka C (je-li k dispozici).
Pokud cílová výstupní přihrádka dosáhne plné kapacity, zastaví se úlohy kromě aktuální úlohy (Netřídit). Úlohy se obnoví, až odeberete veškerý papír z přihrádky.
Možnost <Zap> v tomto nastavení nelze používat v následujících případech:
Když je nainstalována jednotka „Booklet Trimmer-G“
Během tisku a kopírování
Když je volba <Režim omez. funkcí> nastavena na <Zap>

<Úlohy s přesahem> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Toto vám umožní změnit výstup pro každou úlohu při současném tisku více úloh.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Úlohy s přesahem>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Jobs>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Toto vám umožní vložit zadaný papír na začátku každé úlohy při současném tisku více úloh.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Oddělovač úloh mezi úlohami>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Změnit> (Vybrat zdroj papíru)
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Toto vám umožní vložit zadaný papír pro požadovaný počet sad kopií pro oddělení sad. Pokud nastavíte tuto volbu, papír se vloží při tisku v režimu Třídit (Pořadí stran), Přesah a Sešít.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Oddělovač úloh mezi kopiemi>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopie> (1 až 10 až 9999)
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Změnit> (Vybrat zdroj papíru)
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Oddělující listy nelze vkládat mezi sady kopií v následujících případech. Upozorňujeme, že dostupné funkce a papíry se liší podle modelu a nainstalovaných doplňků.
Používáte-li režim Skupina, Brožura, Sedlové sešití nebo Skládání.
Používáte-li tabelační papír.

<Různé velikosti papíru pro výstupní přihrádku> (pouze Řada 8900) *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Stroj lze nastavit tak, aby se různě velké papíry dopravovaly do stejné výstupní přihrádky finišeru.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Různé velikosti papíru pro výstupní přihrádku>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne*1
A
Settings/Registration Basic Information
*1 Označuje informace, které se doručí pouze tehdy, je-li počet výstupních přihrádek stroje, který odesílá informace, stejný jako počet přihrádek zařízení, které informace přijímá.
Nastavíte-li <Různé velikosti papíru pro výstupní přihrádku> na <Vyp>, může se stát, že se tisk zastaví, když se zobrazí hlášení <Odeberte papír z výstupní přihrádky.>. Po odebrání papíru z výstupní přihrádky se tisk obnoví.
Nastavíte-li současně režimy Různě velké originály a Sešít, papíry na výstupu stroj sešije a setřídí bez ohledu na zadání pro nastavení Různé velikosti papíru.

<Zarovnat výst. papír různých velikostí (různé šířky)> (pouze Řada 8900) *

 (Nastavení/Uložení) <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Pokud chcete pro tisk používat papír různé šířky, můžete stroj nastavit tak, aby vystupující papír zarovnával podle šířky. Nastavíte-li <Zarovnat výst. papír různých velikostí (různé šířky)> na <Zap>, stroj tiskovou úlohu automaticky pozastaví, když se na výstup podá papír rozdílné šířky, abyste jej mohli odebrat.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zarovnat výst. papír různých velikostí (různé šířky)>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Budete-li používat papír menší než A5R, papír nebude možné na výstupu zarovnat.
Když je <Zarovnat výst. papír různých velikostí (různé šířky)> nastaveno na <Zap>, tisk se dočasně zastaví v případě, že jsou všechny dostupné výstupní přihrádky plné. Po odebrání papíru z výstupních přihrádek se přihrádky posunou zpět nahoru a tisk se obnoví.
I když nastavíte <Zarovnat výst. papír různých velikostí (různé šířky)> na <Vyp>, můžete papír na výstupu zarovnávat, pokud používáte papír stejné šířky.

<Nucený výstup nedokončeného tab. papíru> (pouze Řada 8900 / Řada 6900)

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Můžete nastavit, zda vynutit výstup nepoužitého tabelačního papíru.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nucený výstup nedokončeného tab. papíru>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Je-li volba <Nucený výstup nedokončeného tab. papíru> nastavena na <Zap>, stroj podá na výstup listy tabelačního papíru, které se při zpracovávání úlohy nespotřebovaly.
Příklad: Je-li počet listů tabelačního papíru nastaven na <5> a stroj odhadne, že pro danou tiskovou úlohu bude třeba 7 listů tabelačního papíru, musíte připravit dvě sady tabelačního papíru po 5 listech (celkem 10). Použije-li stroj tedy pouze 7 listů tabelačního papíru, 3 listy zbudou.

<Akce, když je příliš mnoho listů k sešití> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Můžete zadat postup, který se má provést v případě nadměrného počtu listů k sešití.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Akce, když je příliš mnoho listů k sešití>
<Rohové/Dvojité>: <Tisknout bez sešití>, <Zrušit tisk>
<Sedlové sešití>: <Tisknout bez sešití>, <Zrušit tisk>
<Eko (Bez sešití)>: <Tisknout bez sešití>, <Zrušit tisk>
Ano
Ano
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Informace o tisku se sešíváním viz Kompletace s pomocí sešívačky.

<Povolit přesah pro jednostránkové tiskové úlohy> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení výstupu papíru>
Když v tomto nastavení zadáte možnost <Zap>, můžete vyřizovat jednostránkové tiskové úlohy s odsazením listu v těchto situacích:
Při příjmu úlohy je zadán posun
Při příjmu úlohy je zadán tisk více kopií
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Povolit přesah pro jednostránkové tiskové úlohy>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pro úlohy kopírování nelze toto nastavení použít.
9ESS-0R2