Uppdatera fast programvara (Distribution)

Om maskinen har tillgång till Internet, kan du hämta den senaste versionen av den fasta programvaran för maskinen från Canons distributionsserver. Detta kan vara mer flexibelt och bekvämt än andra uppdateringsmetoder (Uppdatera firmware) eftersom både manuella och automatiska uppdateringsalternativ finns tillgängliga. Det gör att du kan ladda ned den fast programvaran vid en angiven tidpunkt eller så snart den senaste versionen är tillgänglig. Administratörsbehörighet krävs för att utföra dessa åtgärder. Funktionen kanske inte tillgänglig beroende på ditt land eller din region.
Förberedelser för uppdatering av den fasta programvaran
Säkerhetskopiera data och inställningar för maskinen, ifall uppdateringen av den fasta programvaran inte utförs på rätt sätt.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Utför ett kommunikationstest.
Prova om du kan komma åt distribueringsservern via nätverket.
1
Klicka på [Display Logs/Communication Test].
2
Klicka på [Communication Test]  [Yes].
Resultaten av kommunikationstestet visas.
Om [Could not connect to distribution server. Check the distribution server and network.] visas, kontrollera att nätverkskabeln är ansluten och att nätverksinställningarna har konfigurerats korrekt. Inställning med hjälp av installationsguiden
5
Klicka på [Distributed Update]  [Confirm New Firmware].
6
Konfigurera de inställningar som behövs.
[Current Version]/[Applicable Firmware]
Du kan kontrollera aktuella och nya version av den fasta programvaran.
[Release Note]
Viktig information visas. Var noga med att läsa och förstå innehållet.
[Distribution Schedule]
För att ladda ned den fasta programvaran med en gång, välj [Distribute now]. För att automatiskt ladda ned den fasta programvaran vid ett angivet datum och klockslag, välj [Distribute at specified date and time] och ange datum och tid i [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Du kan schemalägga en tid en vecka i förväg.
[Timing to Apply]
För att automatiskt uppdatera den fasta programvaran när nedladdningen är klar, välj [Apply immediately after distribution]. För att automatiskt uppdatera fasta programvaran vid ett angivet datum och klockslag, välj [Apply at specified date and time] och ange datum och tid i [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Du kan även välja [Apply manually] för att manuellt installera den fasta programvaran.
[Updated Module Only]
Välj [On] för att utföra en stegvis uppdatering (hämta bara skillnaden mellan den aktuella och den nya versionen av den fasta programvaran). Om du vill ladda ner hela versionen, välj [Off]. Observera att vissa versioner av den fasta programvaran inte har stöd för stegvis uppdatering.
[E-Mail Address]
Ange din e-postadress. Distribueringsservern skickar statusuppdateringar till den e-postadress som anges här.
[Comments]
Ange en beskrivning eller kommentar att lägga till e-posten. Om du hantera flera maskiner, ange enhetens namn så att du enkelt kan identifiera mottagna statusuppdateringar.
7
Klicka på [Execute]  [OK].
Om skärmen för licensavtal visas, kontrollera informationen och klicka på [I Agree].
Om [Apply immediately after distribution] eller [Apply at specified date and time] har valts i föregående steg, startar maskinen automatiskt om efter att den fasta programvaran installerats. Om [Apply manually] har valts, måste du installera den nedladdade fasta programvaran manuellt. Installera den nedladdade fasta programvaran
Om du ändrar de distribuerade uppdateringsinställningarna kan den nedladdade fasta programvaran raderas eller de schemalagda inställningarna avbrytas.
Avbryta distribueringsschema
På skärmen som visas i steg 5, klicka på [Delete Scheduled Distribution]  [Yes].
TIPS
Kontrollera automatiskt om det finns ny fast programvara (schemalagd uppdatering)
Om du klickar på [Scheduled Update Settings]  [Edit] i steg 5, kan du ställa in maskinen att automatisk ansluta till distribuitionsservern för ny fast programvara. Om ny programvara finns tillgänglig, laddas den ned för att uppdatera den fasta programvaran på datorn.

Installera den nedladdade fasta programvaran

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Klicka på [Distributed Update]  [Apply Firmware]  [OK].
Maskinen startar automatiskt om omedelbart efter att den fasta programvaran installeras.
Ta bort den fasta programvaran
Klicka på [Delete Firmware]  [OK].
Konfigurera inställningar med kontrollpanelen
Du kan också få åtkomst till och konfigurera de distribuerade uppdateringsinställningarna genom att trycka på  (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <Registrera/uppdatera programvara>  <Update Firmware>. <Licens/övrigt>
9EWF-0JS