Inställning med hjälp av installationsguiden

När maskinen slås på för första gången (Slå på maskinen), starta den inledande konfigurationen av maskinen automatiskt. Du kan justera de grundläggande inställningar som krävs för att använda maskinen. Konfigurera de grundläggande inställningarna enligt skärmarna eller klicka på en länk för att visa aktuell sida och se detaljer.
Steg 1
Ange språk och tangentbordslayout.
Välj det språk som ska visas på skärmen. Beroende på språk kan du ändra layouten för tangentbordet som visas för att ange tecken.
Steg 2
Blanda tonern.
Om skärmen <Tonerblandning> visas ska du skaka tonern och utför den första justeringen.
Om skärmen <Pappersinställningar> visas, fortsätt till steg 3.
Steg 3
Kontrollera pappersinställningarna.
Kontrollera att pappret i papperskällan är korrekt angivet.
Om du inte är inloggad som administratör, kan du gå vidare till steg 12.
Steg 4
Logga in som administratör.
Gör en autentiserad inloggning för att konfigurera inställningar som kräver administratörsbehörighet.
Du kan hoppa över inställningarna som kräver administratörsbehörighet och gå vidare till nästa steg genom att trycka på <Hoppa över>. I det här fallet fortsätter du till steg 12.
Steg 5
Ange inställningar för användarautentisering.
För att förbättra säkerheten för maskinen, använd maskinen under ett system som använder användarautentisering.
Den här maskinen är inställd för att använda användarautentisering som inloggningstjänst. Mer information finns i Konfigurera inställningar för personlig autentiseringshantering.
Steg 6
Ange inställningar för utmatningsfack (tillval).
Om skärmen <Använd tillvalsutmatningsfack> visas ska du ange om du vill använda ytterligare utmatningsfack.
Om skärmen <Datum-/tidsinställningar> visas, fortsätt till steg 7.
Steg 7
Ställ in datum och tid.
Ange maskinens datum- och tidsinställningar.
Steg 8
Ange IP-adressen.
Ange inställningar för nätverksanslutning.
Steg 9
Ange DNS-inställningarna.
Ange DNS-serverns adress, DNS-värdnamn och DNS-domännamn.
Steg 10
Ange proxyinställningarna.
Ange nödvändiga inställningar för att kunna använda proxy.
Steg 11
Ange faxinställningarna.
Ange nödvändiga inställningar för att använda faxfunktionen.
Fortsätt till steg 12 om din maskin inte har en faxfunktion.
Steg 12
Utför automatisk toningsjustering.
Justera toningen för att skriva ut med skärpa.
Beroende på maskinen kan stegen skilja sig åt. För information om automatisk toningsjustering, se Justera toning.
Steg 13
Skriva ut en rapport.
Du kan skriva ut användarlista för nätverket, faxanvändardatalista och en lista över justerade värden.
Steg 14
Avsluta installationsguiden.
När du avslutat installationsguiden, starta om maskinen för att angivna inställningar ska börja gälla.
Om du inte använder installationsguiden, tryck på <Avsluta inst.guide> i steg 1.
Du kan ändra varje inställning senare genom att trycka på  (Inställningar/Registrering) efter att du avslutat installationsguiden (förutom <Tonerblandning>).

Starta installationsguiden senare

Installationsguiden kan inte startas i följande fall.
Om användarautentisering eller avdelnings-ID-autentisering har ställts in.
Om avdelnings-ID-autentisering har ställts in.
Om autentisering har utförts med ett kort.
 (Inställningar/Registrering) <Hanteringsinställningar> <Licens/övrigt> <Starta installationsguiden> <Start>
Om du startar installationsguiden senare och loggar in som administratör, visas inte steg 4. Fortsätt till steg 5.
9EWF-03U