Sobre les llibretes d'adreces de l'equip

Llibreta d'adreces local i llibreta d'adreces remota

Llibreta d'adreces local: la llibreta d'adreces està emmagatzemada al dispositiu d'emmagatzematge de l'equip. Aquesta llibreta d'adreces comprèn les llistes d'adreces següents.
Llista d'adreces 01 a 10
Llista adreces, accés ràpid
Llista d'adreces de l'administrador
Llista d'adreces personal
Llista d'adreces de grup d'usuaris 01 a 50
Llibreta d'adreces remota: la llibreta d'adreces d'un altre equip Canon connectat a l'equip a través d'una xarxa. S'hi pot accedir de la mateixa manera que a la llibreta d'adreces local per especificar destinacions.
Per utilitzar una llibreta d'adreces remota, cal desar-la per poder accedir a l'equip client (<Obtenir llibreta adreces remota>) i fer que s'obri a l'equip servidor (<Fer pública llibreta d'adreces remota>).
Pot haver-hi fins a vuit equips, incloent-hi aquest, connectats simultàniament amb l'equip servidor com a equip client amb la Llibreta d'adreces remota oberta. No obstant això, si l'equip servidor duu a terme altres comunicacions de xarxa durant aquest període, el nombre d'equips que s'hi poden connectar pot disminuir. Si l'equip no es pot connectar, s'envia un avís d'error de xarxa.
Les destinacions de l'equip servidor desades a Opcions favorites i el botó <Personal>/<Compartit> de l'equip client no s'actualitzen quan les destinacions s'actualitzen a l'equip servidor.
Confirmeu si la destinació s'ha actualitzat quan no pugueu enviar-la a les destinacions registrades
No es poden editar o eliminar destinacions desades a una llibreta d'adreces remota des d'un equip client. Per editar o eliminar destinacions a dins d'una llibreta d'adreces remota, heu de fer-ho a la llibreta d'adreces local de l'equip servidor des del qual es va compartir la llibreta d'adreces remota mitjançant l'opció <Fer pública llibreta d'adreces remota>.

Descripció de les llistes d'adreces

Llista d'adreces 01 a 10

Llistes d'adreces que estan obertes a tots els usuaris.

Llista adreces, accés ràpid

Les destinacions especificades amb el botó d'accés ràpid que es mostren a les pantalles <Fax> i <Llegir i enviar>. A la pantalla <Fax> només es mostren els botons d'accés ràpid per a destinacions de fax. Les destinacions de fax també es mostren a la pantalla <Llegir i enviar> si <Permetre Fax en funció Llegir i enviar> s'estableix en <On>.

Llista d'adreces de l'administrador

Es fa servir per desar destinacions utilitzades a <Opcions de reenviament> i <Opcions de còpia de seguretat per document enviat>.

Llista d'adreces personal

La llista d'adreces personal que es mostra quan s'utilitza l'autenticació d'usuari.

Llista d'adreces de grup d'usuaris 01 a 50

La llista d'adreces de grup disponible per a un grup d'usuaris quan s'utilitza autenticació d'usuari. Una llista d'adreces de grup d'usuaris correspon a un únic grup d'usuaris.
Cal activar <Usar llista adreces personal> i <Usar llista adr. grup usuaris> per poder utilitzar <Usar llista adreces personal> i <Usar llista adr. grup usuaris>.
Per utilitzar una llista d'adreces de grup d'usuaris, cal crear prèviament un grup d'usuaris (Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local) i associar-lo a la llista d'adreces de grup d'usuaris (Desament de destinataris mitjançant Remote UI (IU remota)).

Moviment/còpia d'adreces de destinació

La taula següent indica si les adreces de destinació es poden moure o copiar entre les diverses llibretes d'adreces.
Moure/Copiar a:
Llista d'adreces 01 a 10, llista d'adreces de l'administrador
Llista d'adreces personal
Llista d'adreces de grup d'usuaris 01 a 50
Moure/
Copiar de:
Llista d'adreces 01 a 10
Llista d'adreces de l'administrador
Moure
Còpia
Còpia
Llista d'adreces personal
Còpia
--
Moure
Llista d'adreces de grup d'usuaris 01 a 50
Còpia
Moure
Moure
Les adreces de destinació no es poden moure/copiar en les situacions següents.
Situacions en què les adreces de destinació no es poden copiar a les llistes de la <Llista adreces 1> a la <Llista adrec. 10>
Quan un usuari general està duent a terme l'operació i s'ha establert el <PIN de llibreta d'adreces> però l'usuari no ha introduït el PIN
Quan l'usuari està duent a terme l'operació des del tauler de control i la funció <Usar llista adr. grup usuaris> s'ha establert en <On (només examinar)> (La còpia es pot dur a terme des de Remote UI (IU remota))
Situacions en què les adreces de destinació no es poden copiar a la <Llista adreces personal>
Quan l'opció <Usar llista adreces personal> està establerta en <Off>
Quan l'opció <Usar llista adr. grup usuaris> està establerta en <On (només examinar)>
Situacions en què les adreces de destinació no es poden moure/copiar a "Llista d'adreces de grup d'usuaris 01 a 50"
Quan la funció <Usar llista adr. grup usuaris> està establerta en <On (només examinar)> o <Off>

Diferències de tipus de llistes d'adreces

Llista d'adreces 01 a 10
Llista adreces, accés ràpid
Llista d'adreces de l'administrador
Llista d'adreces personal
Llista d'adreces de grup d'usuaris 01 a 50
Persones que poden utilitzar la llibreta d'adreces
Tots els usuaris
Tots els usuaris
Tots els usuaris
Cada usuari que ha iniciat la sessió
Cada grup d'usuaris*1
PIN de la llibreta d'adreces (restricció de desament)
No
No
No
Funció Gestionar números d'accés llibretes adreces
No
No
No
No
Impressió de la llista d'adreces
No
No
Es pot establir com a <Destinació de reenviament> a <Opcions de reenviament>
No
No
Es pot establir amb <Opcions env. URL> a <Establir bústia de fax/I-fax>
No
No
Es pot establir com a destinació de notificació d'<Avís fi de treball>
No
No
Es pot establir com a <Respondre a>
No
No
Creació de <Grup> en una llista d'adreces
*1 Només es pot accedir als grups d'usuaris als quals pertany l'usuari que ha iniciat la sessió al tauler de control. Es pot accedir a totes les llistes d'adreces de grup d'usuaris quan un usuari amb privilegis d'administrador inicia la sessió des de Remote UI (IU remota).
Per obtenir informació sobre el nombre màxim de destinacions que es poden desar en cada llista d'adreces, vegeu Funcions de gestió "Nombre màxim de destinacions desades a la llibreta d'adreces".
El nombre màxim de llistes d'adreces personals i de llistes d'adreces de grup d'usuaris que es poden emmagatzemar a l'equip depèn del límit establert a la informació de configuració de l'usuari. Vegeu Funcions de gestió "Nombre màxim d'usuaris la informació de configuració dels quals es pot desar a l'equip".
9EF4-05H