Sobre l'equip

Aquest capítol proporciona informació essencial per utilitzar l'equip, com ara mètodes de càrrega de parts i de paper. També podeu consultar aquesta secció per obtenir informació sobre temes com ara els procediments de manteniment de la unitat principal, el tractament d'encallaments de paper o de grapes i les especificacions de l'equip.

Parts i funcions

En aquesta secció es descriuen les parts exteriors i interiors de l'equip i les seves funcions.

Posada en marxa de l'equip

En aquesta secció es descriu com engegar o apagar l'equip.

Col·locació dels originals i càrrega de paper

En aquesta secció es descriu com col·locar originals per llegir-los i com es carrega el paper utilitzat per imprimir.

Manteniment de la unitat principal

En aquesta secció es descriu el manteniment i la gestió de l'equip, com ara la neteja periòdica i la substitució de consumibles.

Eliminació d'encallaments de paper

En aquesta secció es descriu com fer front als encallaments de paper que es produeixen durant l'ús en equip.

Eliminació d'encallaments de grapes (opcional)

En aquesta secció es descriu com fer front als encallaments de grapes que es produeixen durant l'ús en equip.

Opcions

Consulteu aquesta secció per revisar l'equipament opcional per utilitzar l'equip més eficaçment.

Especificacions de l'equip

Consulteu aquesta secció per veure les especificacions de la unitat principal i l'equipament opcional.
9EF4-007