<Ustawienia wyświetlacza>

Określ ustawienia dla ekranu dotykowego.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję faksu.

<Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Istnieje możliwość ustawienia ekranu wyświetlanego domyślnie po rozruchu/wznowieniu pracy.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu>
<Strona główna>, <Kopia>, <Faks>*1, <Skanuj i wyślij>, <Skanuj i zapisz>, <Dostęp do zapisanych plików>, <Skrz. Odb. Faks/I-Faks>, <Skaner>, <Dostęp Sieciowy>, <Tutorial/FAQ>, <Ustawienia odbior./przeka.>, <Drukuj>, <Skaner WSD>, <Scan for Mobile>, <Portal mobilny>, <iW Function Flow>*2, <Analizator Blokady Skanu>*2, <uniFLOW Online Setup>
W rzeczywiścości na urządzeniu kolejność ustawień może się różnić od wyświetlonych.
Nie
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Otwórz ekran monitora stanu>: <Włącz>, <Wyłącz>
*1 Pojawia się tylko jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję faksu.
*2 Pojawia się tylko jeśli opcja jest zainstalowana.Sprawdzanie zainstalowanych opcji na tym urządzeniu
W zależności od metody uwierzytelniania określonej w opcji zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym ekran Zaloguj się może być wyświetlany, zanim zostanie wyświetlony ekran ustawiony w opcji <Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu>.
Gdy usługę logowania zmieniono na uwierzytelnianie przez NI wydziału i wybrano ustawienie <Limit Funkcji> dla opcji <Zarządzanie NI Wydziału>, ekran <Strona główna> lub ekran logowania wymagający potwierdzenia identyfikatora wydziału/kodu PIN może zostać wyświetlony przed ekranem ustawionym w <Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu>, w zależności od ustawień.

<Domyślny ekran (Monitor stanu)>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Można zmienić ekran wyświetlany po naciśnięciu przycisku  (Monitor stanu).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Domyślny ekran (Monitor stanu)>
<Typ Domyśl. Statusu>: <Kopiuj/Drukuj>, <Wyślij>, <Odbiór>, <Zapisz>, <Eksploatacyj./inne>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Status/Rejestr>: <Status Zadania>, <Rejestr zadania>
<Szczegóły> (<Kopiuj/Drukuj>, <Status Zadania>): <Drukuj>, <Kopia>
<Szczegóły> (<Wyślij>, <Status Zadania>): <Wyślij>, <Faks>*1
<Szczegóły> (<Odbiór>, <Status Zadania>): <Faks>*1, <Przekazanie>
<Szczegóły> (<Kopiuj/Drukuj>, <Rejestr zadania>): <Kopia>, <Drukarka>, <Wydruk Lokalny>, <Wydr. odebr. zad.>, <Wydruk Raportu>
<Szczegóły> (<Wyślij>, <Rejestr zadania>): <Wyślij>, <Faks>*1
<Szczegóły> (<Odbiór>, <Rejestr zadania>): <Odbiór>, <Faks>*1
*1 Pojawia się tylko jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję faksu.

<Wyświetl Funkcje Faksu> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Można ustawić urządzenie tak, aby wyświetlało funkcje faksu na ekranie <Strona główna>. Jeżeli zdecydujesz, że Funkcje faksu będą wyświetlane, możesz ponadto wybrać, czy wyświetlać pozycję <Faks> w funkcji <Skanuj i wyślij>. Dzięki temu będzie możliwe jednoczesne wysyłanie na numery faksu i I-Faks oraz adresy e-mail.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl Funkcje Faksu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Włącz Faks w Skanowaniu i Funkcje Wysyłania>: <Włącz>, <Wyłącz>

<Ustawienia Wyświetlania Miejsca Zapisu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Istnieje możliwość zmiany odbiorców wyświetlanych po naciśnięciu przycisku <Skanuj i zapisz> albo <Dostęp do zapisanych plików>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Wyświetlania Miejsca Zapisu>
<Skrzynka pocztowa>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zaawans. Przestrzeń/Sieć>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Nośnik Pamięci>: <Włącz>, <Wyłącz>

<Przełączanie Języka/Klawiatury>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Użytkownik może zmienić język/klawiaturę wyświetlaną na ekranie dotykowym.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Przełączanie Języka/Klawiatury>
<Język>, <Układ klawiatury>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Niektóre komunikaty mogą nie być wyświetlane prawidłowo dla danego języka. W takim przypadku należy ponownie uruchomić urządzenie. Niektóre z nich mogą pozostać nieskorygowane nawet po ponownym uruchomieniu urządzenia.
Jeśli jako zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym ustawiono Uwierzytelnianie przez serwer oraz Uwierzytelnianie przez urządzenie lokalne, a w urządzeniu i w Active Directory systemu komputera używane są różne języki narodowe, wtedy w e-mailu wysłanym do odbiorcy, nie będzie wyświetlana pełna nazwa nadawcy.

<Wyświetl przycisk przełączania języka/klawiatury>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Możesz wyświetlić przycisk umożliwiający zmianę języka i układu klawiatury. Przycisk jest wyświetlany w dolnej linii wyświetlacza panelu dotykowego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl przycisk przełączania języka/klawiatury>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Użyj opcji shift blokowania klawiatury>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Jeśli naciśniesz na <Przesunięcie> na ekranie klawiatury, następnym wprowadzanym znakiem będzie duża litera. Możesz określić ustawienia blokady klawisza Shift tak, aby wielkie litery mogły być wprowadzane w sposób ciągły albo mógł być wprowadzany tekst, który zaczyna się od wielkiej litery.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj opcji shift blokowania klawiatury>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Zarejestrowane znaki klawiatury>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Można zarejestrować ciągi często używane podczas wprowadzania odbiorców e-mail/I-faks za pomocą klawiatury.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zarejestrowane znaki klawiatury>
<Zapisz/Edytuj>, <Usuń>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Informacja o Ilości Pozostałego Papieru>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Użytkownik może zaprogramować urządzenie tak, by wyświetlało komunikat informujący o tym, że w źródle papieru pozostała niewielka ilość papieru.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Informacja o Ilości Pozostałego Papieru>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Liczba kopii/Wyświetl. czasu trwania zad.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Określona liczba kopii oraz odpowiednia ilość czasu przed zakończeniem aktualnego zadania są wyświetlane na dolnej linii wyświetlacza ekranu dotykowego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Liczba kopii/Wyświetl. czasu trwania zad.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Dokładność czasów wyświetlanych u dołu ekranu panelu dotykowego może się różnić w zależności od statusu urządzenia.
Przybliżony czas nie pojawia się, jeżeli czas oczekiwania będzie krótszy niż jedna minuta.

<Powiadom o czysz. obszaru skan. oryginałów>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Urządzenie można zaprogramować tak, aby wyświetlało monity o konieczności oczyszczenia obszaru skanowania, kiedy wykryje plamy w obszarze podawania dokumentów do skanowania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Powiadom o czysz. obszaru skan. oryginałów>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Priorytet dla Ekranu wyboru typu papieru>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Można ustalić, czy podczas wyświetlania ekranu wyboru typu papieru, ma być wyświetlana jego prosta (<Prosty>) czy szczegółowa (<Szczegółowo>) wersja.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Priorytet dla Ekranu wyboru typu papieru>
<Prosty>, <Szczegółowo>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Zmiana domyśl. wyświe. listy typów pap.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Określ typ listy wyświetlanej do wybory rodzaju papieru i kolejności, w jakiej elementy są wyświetlane na liście.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zmiana domyśl. wyświe. listy typów pap.>
<Kategoria>: <Wszystkie>, <Typ standardowy>, <Format niestandar.>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Sortuj>: <Zarejestro. (Ros.)>, <Zarejestro. (Male.)>, <Nazwa (Ros.)>, <Nazwa (Male.)>, <Waga (Rosnąco)>, <Waga (Male.)>

<Przełączanie wprowadzania milimetry/cale>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Można ustalić, czy wartości numeryczne mają być wprowadzane w milimetrach czy w calach.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Przełączanie wprowadzania milimetry/cale>
<mm>, <Cal>
Tak
Tak
Nie
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Wyświetl nazwę zalogowanego użytkownika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Możesz wybrać, czy na ekranie dotykowym ma być wyświetlana nazwa użytkownika/nazwa do wyświetlania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl nazwę zalogowanego użytkownika>
<Na górze ekranu> (<Nazwa Użytkownika>, <Wyświetl nazwę>), <Na dole ekranu>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli uwierzytelnianie przez NI wydziału jest ustawione jako usługa logowania i <Zarządzanie NI Wydziału> ustawiono na <Włącz>, wyświetlany jest NI wydziału, gdy wybrano <Na dole ekranu>. Nie jest wyświetlany na górze ekranu.
Jeśli uwierzytelnianie użytkownika ustawiono jako usługę logowania, wyświetli się <Nazwa Użytkownika>, gdy wybrano <Na dole ekranu>.

<Wyśw. Komunikat Błędu o Pozost. Tonerze>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Wyświetla ekran z ostrzeżeniem umożliwiającym sprawdzenie, który kolor wyczerpuje się, gdy poziom pozostałego toneru jest niski. Jest to przydatne, ponieważ pozwala z wyprzedzeniem przygotować nowy zasobnik z tonerem itp.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyśw. Komunikat Błędu o Pozost. Tonerze>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Następujący ekran z ostrzeżeniem jest wyświetlany.
Jeśli naciśniesz na <Zamknij> na ekranie ostrzeżenia celem zamknięcia ekranu, możliwe będzie przeprowadzenie standardowych operacji. Jednakże ekran z ostrzeżeniem będzie wyświetlany za każdym razem, gdy urządzenie powróci z trybu Czuwania lub po włączeniu zasilania urządzenia.
Jeśli zasobnik z tonerem jest już przygotowany i powiadomienie nie jest już potrzebne, wykonaj poniższe czynności <Usuń Błąd o Pozostałym Tonerze>.
Wiadomość pokazująca status pozostaje u dołu ekranu niezależnie od ustawień.

<Usuń Błąd o Pozostałym Tonerze>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Ekran z ostrzeżeniem – wyświetlany gdy w urządzeniu pozostaje niewielka ilość tonera – można usunąć, jeśli opcja <Wyśw. Komunikat Błędu o Pozost. Tonerze> jest ustawiona na <Włącz>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Usuń Błąd o Pozostałym Tonerze>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
Jeśli w pozycji <Wyśw. Komunikat Błędu o Pozost. Tonerze> wybrano opcję <Włącz>, ekran z ostrzeżeniem pojawi się ponownie, gdy inny zasobnik tonera z kolorem będzie bliski wyczerpania.

<Ustawienia wyświetlania adresu IP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Możesz ustawić, czy wyświetlać adres IP na ekranie informacji licznika.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia wyświetlania adresu IP>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie obowiązuje tylko wtedy, gdy <Użyj IPv4> ustawiono na <Włącz>.

<Wyświetl Scan for Mobile>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Możesz aktywować funkcję <Scan for Mobile>, która umożliwia przesyłanie zeskanowanych danych do urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl Scan for Mobile>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Wyświetl portal mobilny>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Możesz określić, czy wyświetlać <Portal mobilny> na ekranie <Strona główna>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl portal mobilny>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Wyświetl kod QR na portalu mobilnym>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości> <Ustawienia wyświetlacza>
Możesz ustawić, czy wyświetlać kod QR na ekranie <Portal mobilny> screen. Użycie kodu QR pozwala uniknąć wprowadzania adresu IPv4 urządzenia.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl kod QR na portalu mobilnym>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
9EHX-0J1