Изграждане на среда с двойна мрежа

Имате ли отделна машина във всеки отдел или етаж от офис с цел гарантиране на сигурността?
В допълнение към единични връзки с кабелна LAN или безжична LAN, тази машина позволява двойни мрежови среди както с кабелна LAN, така и с безжична LAN или с кабелна LAN и друга кабелна LAN чрез USB-LAN адаптер*. Това улеснява изграждането на мрежова среда, където служителите използват основната линия, а клиентите използват резервна линия с ограничена функционалност. Това също допринася за намаляване на разходите, тъй като не е необходимо да инсталирате машина за всяка мрежова среда.
* За информация относно условията на поддържаните USB-LAN адаптери, свържете се с вашия търговец или сервизен представител.
Тази машина и ръководството на потребителя се отнасят към основната кабелна LAN в двойна мрежа като "основната линия". Резервната безжична LAN или друга безжична LAN в двойна мрежа се нарича "резервна линия".

Последователност от настройки, необходими за двойна мрежа

В двойна мрежа основната линия и резервната линия имат отделни настройки. Този раздел описва настройките, необходими за мрежата на резервната линия.
При необходимост посочете настройките за кабелна LAN/безжична LAN, общи за основната и резервната линия.
Свързване към кабелна LAN мрежа
Свързване към безжична LAN мрежа
Стъпка 1
Изберете <Кабелна LAN + безжична LAN> или <Кабелна LAN + Кабелна LAN>.
Стъпка 2
Задайте настройките на IPv4 адреса от <Настройки за IP адрес> в <Настройки на резервна линия>. Когато използвате статично маршрутизиране, задайте и Gateway адрес.
Стъпка 3
Задайте това, когато използвате кабелна LAN през USB-LAN адаптер за резервната линия.
* Задайте необходимите настройки според вашата среда.
Стъпка 4
Регистрирайте номерата на портовете на функциите за използване/ограничаване в настройките за защитната стена на резервната линия.
* Задайте необходимите настройки според вашата среда.
Стъпка 5
Задайте статично маршрутизиране, когато се свързвате към друга мрежа чрез маршрутизатор.
* Задайте необходимите настройки според вашата среда.
Стъпка 6
Задайте това при извършване на конкретна комуникация на данни на системата, като достъп до сървър за дистрибуция на фърмуер в среди, в които не може да се използва разрешаването на DNS имена или мрежови връзки чрез прокси сървър.
* Задайте необходимите настройки според вашата среда.

Предпазни мерки при използването на резервната линия

Всички мрежови функции, зададени в машината, могат да се използват за основната линия. Функциите, които могат да се използват с резервната линия, обаче са ограничени.
Настройките на DNS сървъра и WINS сървъра не могат да се използват едновременно с основната линия.
<Настройки за адрес на DNS сървър> и <Proxy настройки> в <Настройки за комуникация за данни на системата> могат да се използват само за конкретна комуникация на данни на системата, като например използване на резервната линия за достъп до сървър за дистрибуция на фърмуер. Когато използвате DNS сървър или прокси сървър за резервната линия за приложения, различни от комуникацията на системни данни, регистрирайте адресите и номерата на портовете, които да използвате с резервната линия, в настройките на основната линия.
Задаване на DNS настройки
Настройване на прокси

Функции, ограничени за резервната линия

Следните мрежови функции не могат да се използват с резервната линия.
Настройки на IPv6 адрес
IEEE802.1X удостоверяване
IPSec
NetBIOS
FTP (Режим ACTIVE)
Настройки за DHCP опция
Настройки за DNS динамично обновяване
Настройки на мултикаст откриване
Настройка на IP адрес чрез автоматично присъединяване на IP адрес
Настройки за защитна стена чрез филтър за MAC адрес
Търсене чрез SMB протокол
Следните функции и услуги не могат да се използват поради горните ограничения.
Изграждане на система за печат/счетоводство, която изпълнява сървърни връзки чрез приложение добавка
Изграждане на система за удостоверяване за Active Directory сървър
Изпращане на файл с помощта на разрешаване на DNS имена или разрешаване на NetBIOS имена от SMB или WebDAV протокол*1
Автоматично откриване на други мултифункционални принтери от страна на резервната линия с мултикаст откриване*1
Функции като следната, които използват IP адреса на основната линия
[Security Policy Settings]
<Отваряне на отдалечена адресна книга>
Партидно импортиране/партидно експортиране
Визуално съобщ
Отдалечен факс (клиент)
Color Network ScanGear 2
Universal Print
*1 Задайте IP адрес директно.
9CX5-0S4