Конфигуриране на комуникационните данни на системата

Настройките, описани в този раздел, са необходими, за да се използва резервната линия за извършване на разрешаване на DNS имена и комуникация на данни чрез прокси сървър. За задаване на тези настройки са необходими права на администратор или мрежов администратор.
Настройката за адреса на DNS сървъра и настройките на прокси сървъра за резервната линия могат да се използват само за конкретна системна комуникация на данни, като например използване на резервната линия за достъп до сървър за разпространение на фърмуер. Те не могат да се използват за обикновена интернет връзка. Когато използвате DNS сървър или прокси сървър за резервната линия за приложения, различни от комуникацията на системни данни, регистрирайте адресите и номерата на портовете, които да използвате с резервната линия, в настройките на основната линия.
Можете също да извършите определени видове комуникация на системни данни с основната линия.

Настройване на DNS на резервната линия

1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки на резервна линия>  <Настройки за комуникация за данни на системата>  <Настройки за адрес на DNS сървър>.
3
Задайте необходимите настройки.
Въвеждане IP адреса на DNS сървъра според вашата среда.
4
Натиснете <OK>.
5
Натиснете  (Настр./Регистр.)  <Да>.

Настройки за прокси сървъра на резервната линия

1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки на резервна линия>  <Настройки за комуникация за данни на системата>  <Proxy настройки>.
3
Натиснете <Вкл.> за <Използване на Proxy>  конфигурирайте необходимите настройки натиснете <OK>.
<Адрес на сървър>
Въведете адреса на прокси сървъра, който да се използва. Посочете настройките, като например IP адреса или името на хоста в зависимост от вашата среда.
<Номер на порт>
Въведете номера на порта на прокси сървъра.
<Задаване на автентикация>
Натиснете това, за да зададете информацията за удостоверяване, когато използвате функцията за удостоверяване на прокси сървър. Натиснете <Вкл.> на показания екран, въведете потребителското име и паролата за прокси удостоверяване и натиснете <OK>.
4
Натиснете  (Настр./Регистр.)  <Да>.

Изберете линията, която да се използва

1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки на резервна линия>  <Настройки за комуникация за данни на системата>  <Избор на линия за използване>.
3
Изберете <Основна линия> или <Резервна линия> натиснете <OK>.
Ако изберете <Основна линия> за <Избор на линия за използване>, настройките за <Основна линия> се отразява в <Настройки за адрес на DNS сървър> и <Proxy настройки>.
9CX5-048