Относно адресната книга на машината

Локална адресна книга и отдалечена адресна книга

Локална адресна книга: адресната книга, съхранявана в устройството за съхранение на машината. Тази адресна книга се състои от следните списъци с адреси:
Списък с адреси от 01 до 10
Списък с адреси (бързо набиране)
Списък с адреси за администратора
Личен списък с адреси
Списък с адреси за групи потребители от 01 до 50
Отдалечена адресна книга: адресната книга на друга машина Canon, свързана с машината чрез мрежа. Достъп до нея може да бъде осъществен по същия начин, както до локалната адресна книга, за да зададете дестинации.
За да използвате отдалечена адресна книга, трябва да я регистрирате за достъп на клиентската машина (<Получав. на отдлч. адр. книга>) и да я направите отворена на сървърната машина (<Отваряне на отдалечена адресна книга>).
Максимум осем машини, включително тази, могат да бъдат свързани едновременно като клиентски машини към сървърната машина с отдалечената адресна книга, която е отворена външно. Въпреки това, ако сървърната машина извършва друга мрежова комуникация през това време, броят на машините, които са в състояние да се свържат, може да се намали. Ако машината не може да се свърже, ще се изпрати съобщение за грешка с мрежата.
Дестинациите на сървърна машина, регистрирани в Предпочитани настройки и бутона <Персонално>/<Споделено> на клиентска машина, не се актуализират, когато дестинациите се актуализират в сървърната машина.
Проверете дали дестинацията е актуализирана, когато не можете да изпратите до регистрираните дестинации
Дестинации, регистрирани в Книгата за отдалечени адреси, не могат да се регистрират/изтриват от клиентската машина. За да редактирате/изтриете дестинация в книгата за отдалечен адрес, редактирайте/изтрийте книгата за локален адрес на сървърите, която разкрива книгата за отдалечен адрес.

Общ преглед на списъците с адреси

Списък с адреси от 01 до 10

Списъци с адреси, които са отворени за всички потребители.

Списък с адреси (бързо набиране)

Бутони за бързо набиране на дестинации, показвани в екрана <Факс> и екрана <Сканиране и изпращане>. Само бутоните за бързо набиране на дестинации за факс се показват в екрана <Факс>. Дестинациите за факс се показват също и в екрана <Сканиране и изпращане>, ако <Активир.факс във функ.Сканиране и Изпращане> е с настройка <Вкл.>.

Списък с адреси за администратора

Използва се за регистриране на дестинации, използвани в <Настройки за препращане> и <Архив. изпрат. документ>.

Личен списък с адреси

Личен списък с адреси, показван при използване на удостоверяване на потребител.

Списък с адреси за групи потребители от 01 до 50

Списък с адреси за група, наличен за групата от потребители, когато се използва удостоверяване на потребителите. Един списък с адреси за група потребители съответства на една-единствена група от потребители.
<Използване персонален списък с адреси> и <Използване списък с адреси на потреб. група> трябва да са разрешени, за да използвате <Използване персонален списък с адреси> и <Използване списък с адреси на потреб. група>.
За да използвате списък с адреси за група потребители, трябва предварително да създадете група от потребители (Регистриране на потребителска информация в локалното устройство) и да свържете създадената група със списъка с адреси за грипа потребители (Регистриране на дестинации през Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)).

Преместване/копиране на адреси на дестинации

Таблицата по-долу показва дали адресите на дестинации могат да бъдат премествани или копирани между различните адресни книги.
Преместване/копиране в:
Списък с адреси от 01 до 10, списък с адреси за администратора
Личен списък с адреси
Списък с адреси за групи потребители от 01 до 50
Преместване/
копиране от:
Списък с адреси от 01 до 10,
списък с адреси за администратора
Преместване
Копиране
Копиране
Личен списък с адреси
Копиране
--
Преместване
Списък с адреси за групи потребители от 01 до 50
Копиране
Преместване
Преместване
Адресите на дестинации не могат да се преместват/копират в следните ситуации:
Ситуации, в които адресите на дестинации не могат да се копират в <Спис.с адр. 1> до <Спис. с адр. 10>
Когато обикновен потребител извършва операцията и настройката <PIN код за Адресна книга> е зададена, но потребителят не е въвел съответния PIN код
Когато потребителят извършва операцията от контролния панел и <Използване списък с адреси на потреб. група> е с настройка <Вкл. (Само търсене)> (копирането може да се извърши от потребителския интерфейс за отдалечено управление (Remote UI))
Ситуации, в които адресите на дестинации не могат да се копират в <Перс. сп. с адреси>
Когато <Използване персонален списък с адреси> е зададено на <Изкл.>
Когато <Използване списък с адреси на потреб. група> е зададено на <Вкл. (Само търсене)>
Ситуации, в които адресите на дестинации не могат да се преместват/копират в "Списък с адреси за група потребители от 01 до 50"
Когато <Използване списък с адреси на потреб. група> е с настройка <Вкл. (Само търсене)> или <Изкл.>

Разлики между типовете списъци с адреси

Списък с адреси от 01 до 10
Списък с адреси (бързо набиране)
Списък с адреси за администратора
Личен списък с адреси
Списък с адреси за групи потребители от 01 до 50
Хора, които могат да използват адресната книга
Всички потребители
Всички потребители
Всички потребители
Всеки влязъл потребител
Всяка група от потребители*1
PIN код за адресна книга (ограничаване на регистрирането)
Да
Да
Не
Не
Не
Функция за управление на номера за достъп до адресна книга
Да
Не
Не
Не
Не
Отпечатване на списък с адреси
Да
Да
Да
Не
Не
Може да се зададе като <Дестинация на препращ.> в <Настройки за препращане>
Да
Да
Да
Не
Не
Може да се зададе с <Настр.за изпр.URL> в <Задаване на кутия за факс/I-факс>
Да
Да
Да
Не
Не
Може да се зададе като дестинация на известяване за <Съобщение край задача>
Да
Да
Да
Не
Не
Може да се зададе като <Отговор до>
Да
Да
Да
Не
Не
Създаване на <Група> в списък с адреси
Да
Да
Да
Да
Да
*1 Може да се осъществява достъп само до групите от потребители, към които принадлежи потребителят, влязъл от контролния панел. Всички списъци с адреси за групи потребители са налични, когато потребител с права на администратор влезе от потребителския интерфейс за отдалечено управление (Remote UI).
За информация относно максималния брой дестинации, които могат да се регистрират във всеки списък с адреси, вижте Функции за управление „Макс. брой дестинации, регистрирани в адресната книга.“
Максималният брой на личните списъци с адреси и списъците с адреси за групи потребители, които могат да бъдат съхранени в машината, зависи от ограничението в информацията за потребителските настройки. Вижте Функции за управление „Максимален брой потребители, за които може да се запише информация за настройки в машината.“
9CX5-05F