Настройване на звуците

Можете да регулирате силата на звуците, възпроизвеждани от машината при изпращане/получаване на факс. Освен настройването на звуците за факсове можете да зададете дали да се възпроизвеждат звуци за потвърждение и предупреждение.
Настройката работи само за линия 1 (стандартната линия). Използвайте тази настройка с линия 1 (стандартната линия).

Регулиране на силата на звука за изпращане/получаване на факсове

Може да регулирате силата на звука на комуникацията по време на предаването на факсове и на звука, възпроизвеждан за резултат от изпращане/получаване на факс.
1
Натиснете <Настройки за звук>. Екран <Начало>
2
Регулирайте силата на звука или задайте настройката и натиснете <OK>.
<Ниво звук алрм>
Регулиране на силата на звука на тона, който прозвучава, когато изпращането или получаването на факсове приключи (освен когато се отпечатват получени факсове), и силата на звука на това, който прозвучава, когато се отмени или прекрати факс поради грешка. За да изключите звука, натиснете  няколко пъти, за да зададете силата на звука докрай наляво.
<Ниво звук вскгв.>
Регулиране на силата на звука на следните тонове. За да изключите звука, натиснете  няколко пъти, за да зададете силата на звука докрай наляво. 
Тонът, който прозвучава при изпращане на факсове
Тонът, който прозвучава, когато приключи отпечатването на получен факс, и тонът, който прозвучава, когато факс е прекратен поради грешка
<Сила на звънене входящи>
Натиснете, за да регулирате нивото на звука на входящи факсове, когато <Режим на получаване> е зададено на <Факс/Тел. (Авт. превкл.)>. За да изключите звука, натиснете няколко пъти, за да зададете силата на звука докрай наляво.

Настройки на тон на входящ факс

Можете да настроите тона на входящия факс не само когато машината има факс функция, но и когато е свързан търговски телефон.
1
Натиснете <Настройки за звук>. Екран <Начало>
2
Натиснете <Вход. факс Позвъняване>.
3
Настройки на тон за входящ факс.
Изберете <Вкл.> за издаване на тон при входящ факс или <Изкл.>, за да няма такъв. Ако сте избрали <Изкл.>, преминете към стъпка 5.
4
Изберете броя на тоновете при входящ факс.
Настройте брояча с помощта на <->/<+> или бутоните с цифри.
5
Натиснете <OK>.
Дори ако тонът за входящ факс е настроен на <Изкл.>, ще се издава тон при входящ факс по време на режим на заспиване, ако консумацията на енергия в режим на заспиване е настроена на ниска. <Консумация на енергия в режим на покой>

Настройване на звука за потвърждение и звука за предупреждение

Може индивидуално да регулирате сигнала, който прозвучава, когато бутони на контролния панел и на сензорния дисплей бъдат натиснати, и сигнала за грешка, който прозвучава, когато възникне проблем с машината. Можете също да зададете дали да се възпроизвежда тон за резултата от изпращане/получаване на факсове от паметта.
1
Натиснете <Настройки за звук>. Екран <Начало>
Ако вашата машина няма функция факс, преминете към стъпка 3.
2
Натиснете <Други настр. за звук>.
Ако опцията, която разрешава използването на функцията за факс не е инсталирана (Системни опции), ще се покаже екранът <Настройки за звук>.
3
Задайте всеки звук за потвърждение/звук за предупреждение и натиснете <Затвар.>.
Елементи за настройка
Описание
<Тон при въвеждане>
Звук, който се възпроизвежда при всяко натискане на бутон на контролния панел или сензорния дисплей
<Сигн. невалидно въвжд.>
Звук, който се възпроизвежда при извършване на невалидна операция с бутон или при въвеждане на номер, който е извън валидния диапазон на настройката
<Сигнал зарежд.консум.>
Звук, който се възпроизвежда при ниско ниво на тонера
<Сигнал за забрав.ориг.>
Звук, който се възпроизвежда при останал оригинал върху стъклото за документи след приключване на операцията
<Сигнал за грешка>
Звук, който се възпроизвежда при възникване на неизправност, като например засядане на хартия или грешка при работа
<Сигн.за край на задч.>
Звук, който се възпроизвежда, когато приключи операция за копиране или сканиране
<Тон за режим на покой>
Звук, който се възпроизвежда при влизане на машината в режим на заспиване или при изключване на машината, ако сте задали <Настр.за бързо стартиране за захранването> на <Вкл.>. (В зависимост от ситуацията машината не се стартира бързо и звукът не се възпроизвежда.)
<Тон за вход>
Звук, който се възпроизвежда при успешно влизане
<Неизраз. тонер касети смен.>
Звук, който се възпроизвежда при изваждане на тонер касета, която не е празна
<Тон край получ/изпрщ.пам.>
Звук, който се възпроизвежда при завършване на изпращане/получаване на факс от паметта без грешки Записване на получени документи в машината (Получаване в паметта)
<Тон грш.получ./изпрщ.пам.>
Звук, който се възпроизвежда при завършване на изпращане/получаване на факс от паметта с грешка Записване на получени документи в машината (Получаване в паметта)
4
Натиснете <OK>.
9CX5-05A