Ръчно изпращане на факсове (ръчно изпращане)

Можете ръчно да изпращате факс документи, след като проверите дали отсрещната страна е готова да получи факс документите.
Ако сте добавили допълнителни линии, можете да използвате само линия 1 (стандартната линия) за ръчно изпращане.
За да изпращате ръчно факс документи чрез натискане на <Затвор. Сл-лка>, задайте <Изплзв. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> на <Изкл.>. Ако е зададено на <Вкл.>, може да не успеете да изпращате документи. Използване на ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
Когато искате да изпратите няколко страници, поставете оригиналите в подаващото устройство. Когато оригиналът е поставен върху стъклото за документи, можете да изпратите само една страница.
2
Натиснете <Факс>. Екран <Начало>
3
Натиснете <Затвор. Сл-лка> в екрана с основни функции за факс. Екран с основни функции за факс
4
Въведете телефонния номер на получателя.
5
Уверете се, че чувате получателя или висок тон.
6
Натиснете  (Старт).
Оригиналите се сканират и изпращането стартира.
Ръчното изпращане не е налично в следните случаи
Когато някоя от следните функции е зададена в настройките за сканиране:
<2-странен оригинал>
<Оригинали с разл. формат>
<Изтриване на рамка>
<Създаване на задача>
<Отложено изпращане>
<Ограничав.на функциите> е зададено на <Изкл.> за всяка функция, когато машината е в режим "Кодове на отдели". Конфигуриране на настройките за управление на кодовете на отдели
За задаване на формата на сканиране на оригиналите
Размерът за сканиране на оригиналите, поставени в подаващото устройство, се задава автоматично. За да зададете сами размера, използвайте стъклото за документи.
9CX5-07F