<Настр. за отпечатване>

Задайте настройките за отпечатване, които са общи за всички функции.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Приоритет на печат>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>  <Настройки за отпечатване>
Задача с по-висок зададен приоритет може да бъде настроена да се отпечата, когато завърши текущо обработваната задача.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Приоритет на печат>
<Копиране>: 1, 2, 3
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Принтер>: 1, 2, 3
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Дост. зап. файлове>, <Получаване/Факс>, <Други>: 1, 2, 3
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако за няколко функции е бил зададен един и същи приоритет за отпечатване, отпечатването започва със задачата за печат, обработена най-напред.
Приоритетът на отпечатване не влиза в сила, докато не завърши текущата задача. Ако обаче настъпи пауза в текущата задача, може да започне отпечатване на друга задача, в зависимост от нейните настройки.

<Приор. Текст/Фото при разп.като Черно-бяло от ACS>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>  <Настройки за отпечатване>
Можете да зададете качеството, което да използвате, при отчитане на оригинал като черно-бял с автоматичен избор за цвят.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Приор. Текст/Фото при разп.като Черно-бяло от ACS>
<Приоритет на текст>, <Приоритет на снимка>
Да
Да
Да
B
Settings/Registration Basic Information
Ако зададете <Приоритет на текст> в тази настройка и вашият оригинал бъде определен като черно-бял от режима <Авт. (Цветно/Черно-бяло)> в <Избор на цвят>, оригиналът ще се обработва както ако бяхте избрали <Текст> за първоначалния тип настройка дори ако изберете режим, различен от <Текст> за <Тип оригинал> в <Копиране>.

<Конверт. хроматичен цвят за двуцвет. печат>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>  <Настройки за отпечатване>
Можете да изберете посочения цвят, който да използвате при печат, като използвате двуцветен режим, който печата в черно и определен цвят. Двуцветният режим може да бъде зададен за копиране или печат. Тази настройка се отразява както в двуцветен режим за печат, така и в двуцветен режим за копиране.
<Всички хромат. цветове>: При задаване на цвят, който да се използва за всички хроматични цветове, различни от черно в оригинала (или данните за изображението).
<Подобни хром. цветове>: Когато използвате цвета само за посочения цвят (или подобен цвят) и използвате черен цвят за всички останали хроматични цветове в оригинала (или данните за изображението).
Примерни сменени цветове и настройки
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Конверт. хроматичен цвят за двуцвет. печат>
<Всички хроматични цветове>, <Подобни хром. цветове>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Настройки по подразбиране за Отчет за извеждане>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>  <Настройки за отпечатване>
Задайте настройките по подразбиране, използвани при отпечатване на отчет за изпращане и отчет за управление на комуникацията.

<Бързо възстан. от режим на покой за задача за печ.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>  <Настройки за отпечатване>
Ако извършите LPD/RAW отпечатване, докато машината е в спящ режим, възможно е да е необходимо известно време за стартиране на отпечатването. Ако тази настройка е зададена да бъде <Вкл.>, това време може да бъде намалено.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Бързо възстан. от режим на покой за задача за печ.>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Автоматично изтриване на преустановени задачи>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>  <Настройки за отпечатване>
Ако тази настройка е зададена да бъде <Вкл.> и има преустановена задача поради засядане на хартия и т. н., машината автоматично изтрива тази задача след зададен период от време.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Автоматично изтриване на преустановени задачи>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Време до автоматично изтриване> (0 до 5 до 999 мин.)
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
За да задържите преустановена задача, без тя да бъде автоматично изтрита, вж. <Таймаут на преустановена задача>.

<Приор. скорост/к-во изобр. за суперфина(1200 dpi)>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>  <Настройки за отпечатване>
Може да определите дали да се дава приоритет на скоростта на отпечатване или на качеството на изображението, когато се отпечатва със суперфина разделителна способност.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Приор. скорост/к-во изобр. за суперфина(1200 dpi)>
<Приоритет на скорост>, <Приоритет на качество>
Да
Да
Да
B
Settings/Registration Basic Information
9CX5-0JE